Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4151/xi_krajowy_zjazd_delegato.html

XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

5.07.2017  Pod koniec czerwca br. odbradował we Włocławku XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W ramach wypracowanych uchwał Zjazd przyjął stanowisko, którego treść poniżej przytaczamy:

APEL
XI KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zwraca się do władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych instytucji państwowych o zaniechanie wszelkich działań mających na celu dyskredytowanie oraz pozbawianie godności, honoru i praw słusznie nabytych, żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych, którzy służyli Ojczyźnie w okresie minionego ustroju politycznego.

Na przestrzeni minionych lat, bez względu na zawirowania polityczne, wojsko zawsze cieszyło się wysokim szacunkiem i zaufaniem społeczeństwa. Żołnierze składali przysięgę na wierność Narodowi i Konstytucji. Przysięgi tej dotrzymali. Służyli wiernie Ojczyźnie w kraju oraz poza jego granicami. Państwo przyjmując od nich przysięgę dało im ustawowe gwarancje co do zatrudnienia oraz moralnego i materialnego statusu. Teraz okazuje się, że gwarancje państwowe mają być nieważne, bo za wierną służbę wielu żołnierzy i ich rodziny czeka niezasłużona kara, wymierzana z pominięciem wymianu sprawiedliwości.

Za decyzje polityczne kolejnych władz żołnierze nie powinni ponosić odpowiedzialności, zwłaszcza zbiorowej. Państwo posiada wystarczające narzędzia pozwalające na odnalezienie i postawienie przed sądem każdego przestępcy, który nosił mundur. Wzywamy rządzących do wykorzystania tych środków. Niech państwo pokaże swą sprawność na tym polu. Żołnierze nie mogą być karani za działania polityków ani w przeszłości, ani obecnie. Karanie zbiorowe, zwłaszcza uderzające w byt obrońców Ojczyzny, świadczy o niesprawności lub niechęci właściwych organów państwa, albo wyjątkowej, zorganizowanej nagonce. To wielce nieodpowiedzialne i grożące obronności państwa działanie. To zły sygnał dla żołnierzy i funkcjonariuszy służących obecnie. Podważa to zaufanie do władz państwowych.

Apelujemy o zaniechanie kłamliwej propagandy dotyczącej rzekomych przywilejów, której celem jest wzbudzenie negatywnych odczuć społecznych w stosunku do byłych żołnie-rzy oraz członków ich rodzin.

Zadaniem wojska jest obrona Narodu i Jego Państwa. Jednak Naród ma również obo-wiązki wobec sił zbrojnych. Powinien bronić wojsko przed błędnymi decyzjami władz politycz-nych. Dostrzegli to już twórcy Konstytucji 3 Maja zapisując w niej „Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągniętą siłą obronną i porządną z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku swemu nagrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej, słowem winno być jego najsilniejszą tarczą”.

XI Krajowy Zjazd Delegatów wzywa wszystkie organy państwa do przestrzegania praw zawarowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz konwencjach międzynarodowych. Ustawodawstwo, które wyjmuje z konstytucyjnej ochrony obywateli, przy przyjęciu ich odpowiedzialności zbiorowej, jest sprzeczne z prawami podstawowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.

XI Krajowy Zjazd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Włocławek, 28 czerwca 2017 r.