Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4242/czy_warto_odwolywac_sie_o.html

Czy warto odwoływać się od decyzji ZER?

5.09.2017 Publikujemy informację prawną Zespołu Prawników Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych z odpowiedzią na pytanie: Czy warto odwoływać się od decyzji ZER?

Do FSSM kierowane są liczne pytania przez osoby pełniące służbę do 1990 r., objęte działaniem ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r., które można sprowadzić do następującej kwestii:

Czy racjonalnym jest, w przypadku osób, które pełniły służbę do 1990 r., odwoływanie się od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej (de facto o jej odebraniu), w sytuacji, gdy po roku 1990 dana osoba wykonywała pracę, za którą były odprowadzane obowiązkowe składki od wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne (w tym na ubezpieczenie emerytalno-rentowe), a w konsekwencji nabyła prawo do emerytury w systemie powszechnym (z ZUS lub KRUS) ?

Odpowiadając na tak postawione pytanie należy stwierdzić:

Nie odwołanie się od Decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej powoduje, zgodnie z art. 16 ust. 1 k.p.a., że decyzja taka staje się ostateczna. Ostateczność decyzji nie zawsze jest równoznaczna z jej prawomocnością. Nie wchodząc jednak w zawiłości prawne, można przyjąć, że w tym przypadku Decyzja Dyrektora ZER stanie się prawomocna, kiedy nie złożymy od niej odwołania do sądu i upłynie termin jednego miesiąca do jego wniesienia (art. 4779 § 1 k.p.c.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej decyzja organu emerytalnego, ustalająca prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia (prawomocna), ulega uchyleniu lub zmianie na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli (między innymi) zostaną przedstawione nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności faktyczne, które mają wpływ na prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.

Powyższe oznacza, że decyzja Dyrektora ZER, od której nie złożono odwołania, jest praktycznie niewzruszalna i nigdy w przyszłości nie będzie zmieniona, tym bardziej na korzyść osoby, której dotyczy.

Wnioski:

Należy odwoływać się od decyzji Dyrektora ZER!

Skarżący jest zwolniony od kosztów sądowych, które obejmują opłaty i inne wydatki, a więc nie ma tu bariery finansowej.
Świadoma rezygnacja z prawa do wniesienia odwołania od Decyzji jest definitywnym zamknięciem sobie drogi sądowej, a tym samym pozbawieniem się szans na zmianę skrajnie krzywdzącej decyzji Dyrektora ZER, której istotą nie są tylko względy finansowe. Dotyczy to także możliwości wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, której warunkiem jest wcześniejsze przejście krajowej drogi sądowej, w tym wyczerpanie wszystkich zwyczajnych środków odwoławczych (odwołanie, apelacja) oraz nadzwyczajnego środka odwoławczego jakim jest skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Zespół Prawny FSSM

Dodano: 5 września 2017 r.