Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4277/wzor_odpowiedzi_na_pismo_.html

Wzór odpowiedzi na pismo Sądu

26.09.2017 Przedstawiamy informację Zespołu Prawnego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych zawierającą przykładowy wzór pisma procesowego - wobec odpowiedzi pozwanego.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią i oczekiwaniami naszego środowiska - przedstawiamy przykładowy WZÓR „Pisma procesowego”, będącego formą wyrażenia przez powoda (odwołującego się) swojego stanowiska wobec odpowiedzi pozwanego – Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA na odwołanie od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty.

Do zajęcia takiego stanowiska zobowiązuje nas Sąd w ramach czynności przygotowawczych do procesu. Wzór ten, choć odnosi się do najczęściej podnoszonych przez skarżących zarzutów, ma charakter uniwersalny i może być odpowiednio modyfikowany, w zależności od treści odpowiedzi ZER na indywidualne odwołanie i stawiane w nim zarzuty.

Uwaga! Dołączony wzór pisma procesowego jest tylko propozycją FSSM. Ewentualne jego wykorzystanie powinno być samodzielną decyzją każdego odwołującego się.

Zespół Prawny FSSM

https://www.fssm.pl/
 

______________, dnia ______ 2017 r.


SĄD OKRĘGOWY
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych
w Warszawie
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa
Powód (odwołujący się):
_________________
_________________
___-_____________
PESEL _______________

Pozwany:
Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
ul. Pawińskiego 17/21,
02-106 Warszawa.
Sygnatura akt:
XIII U _____/___

PISMO PROCESOWE POWODA


W odpowiedzi na przesłaną przez Sekretariat XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt: XIII U______/_____ z dnia __________ 201__ r., otrzymaną w dniu ___________ 201___ r. „Odpowiedź na odwołanie” Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji (znak: KRW [KRI]) ___________/_____/z dnia _________ 201___ r., podtrzymuję w całości swoje stanowisko wyrażone w odwołaniu z dnia ___________ 201__ r. od decyzji Dyrektora ZER MSWiA w Warszawie z dnia ___________ 201__ r. o ponownym ustaleniu wysokości mojej emerytury/renty.

UZASADNIENIE


Pozwany – Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w odpowiedzi na moje odwołanie z dnia ________ 201__r. nie odniósł się merytorycznie do zarzutów sformułowanych przeze mnie w ww. odwołaniu, dotyczących:

1) Przywołania błędnej podstawy prawnej z jednoczesnym rażącym naruszeniem art. 33 ust. 1-6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…);

2) Naruszenia art. 16 § 1 i 156 § 1 pkt 3 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeks postępowania administracyjnego;

3) Naruszenia art. 366 oraz art. 365 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;

4) Naruszenia wskazanych przepisów Konstytucji RP. (wymienić skrótowo te przepisy Konstytucji RP, które wskazano w odwołaniu).
Uwaga!
Powyższe piszą tylko ci z nas, którzy zarzuty takie w swoich odwołaniach podnosili.

5) ______________________________________________________________
6) ______________________________________________________________
(ewentualne wskazać inne zarzuty podniesione w odwołaniu, do których pozwany nie odniósł się w swojej odpowiedzi)

Zgodnie z art. 207 § 3 k.p.c. pozwany zobowiązany przez Sąd do złożenia odpowiedzi na odwołanie powinien to uczynić pismem procesowym spełniającym wymogi formalne określone w art. 126–128 k.p.c.

Zgodnie z art. 127 k.p.c. „w pismach procesowych mających na celu przygotowanie rozprawy (pisma przygotowawcze), należy podać zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, wreszcie wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załączyć”. Tak więc treścią odpowiedzi pozwanego na odwołanie powinny być uwagi merytoryczne, a więc wskazujące z jakich powodów odwołanie, zdaniem pozwanego, nie ma podstaw prawnych i faktycznych.

Pozwany w swojej odpowiedzi na moje odwołanie nie przytoczył okoliczności, z których wynikałoby, że podstawa zarzutów sformułowanych wobec skarżonej decyzji Dyrektora ZER MSWiA nie istnieje. Nie zakwestionował też okoliczności faktycznych
i argumentów natury prawnej. Poprzestał jedynie na zacytowaniu poszczególnych przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) zmienionej, moim zdaniem, sprzeczną z Konstytucją RP ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r. W związku z powyższym istnieją podstawy do twierdzenia, że pozwany przyznał w tym zakresie rację skarżącemu. Natomiast, zgodnie z art. 207 § 6 k.p.c. sąd może pominąć późniejsze twierdzenia pozwanego, których w odpowiedzi na odwołanie skarżącego zabrakło.

Mam świadomość, że pozwany, wydając decyzję o ponownym ustaleniu wysokości mojej emerytury/renty, mógł czuć się związany tzw. „Informacją o przebiegu służby” przygotowaną przez IPN na podstawie art. 15a ust. 1 ww. ustawy emerytalnej, w przeciwieństwie do Sądu, który związany nią nie jest (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r., II UZP 10/11). Niemniej jednak to Dyrektor ZER MSWiA, jest stroną postępowania. Oznacza to, że ma obowiązek merytorycznego odniesienia się do zarzutów podniesionych w odwołaniu, czego w tym przypadku nie uczynił.

 

________________________________
Podpis odwołującego się

***