Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4278/odpowiedz_na_interpelacje.html

Odpowiedź na interpelację nr 12767 posłanki J. Schmidt

26.09.2017 Poniżej odpowiedź na interpelację nr 12767 posłanki J. Schmidt w sprawie odebrania Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi stopni generalskich oraz degradacji innych wojskowych z czasów PR.

Odpowiadający: minister obrony narodowej Antoni Macierewicz

Warszawa, 14-09-2017

Szanowny Panie Marszałku!

Odpowiadając na interpelację Pani Poseł Joanny Schmidt w sprawie odebrania Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi stopni generalskich oraz degradacji innych wojskowych z czasów PRL (nr 12767), uprzejmie przedstawiam niezbędne informacje.

Pragnę poinformować, że trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, której celem jest stworzenie możliwości prawnych pozbawienia stopnia oficerskiego i podoficerskiego (również pośmiertnie) m.in. Wojciecha Jaruzelskiego oraz Czesława Kiszczaka, a także innych osób, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej, oraz żołnierzy rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.). Projektowana ustawa znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

W przedmiotowym projekcie przyjęto, iż organy właściwe do pozbawienia stopnia oficerskiego i podoficerskiego będą występowały do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem o sporządzenie – na podstawie posiadanych akt osobowych – informacji o przebiegu służby osoby, która z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlega obowiązkowi służby wojskowej albo żołnierza rezerwy w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu będzie przekazywał wnioskowaną informację uprawnionym organom w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Osoby, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej albo żołnierze rezerwy pozbawieni stopnia oficerskiego lub podoficerskiego zachowają stopień wojskowy szeregowego (marynarza). Rozstrzygnięcie w sprawie pozbawienia stopnia oficerskiego i podoficerskiego będzie następowało w formie postanowienia, na które będzie służyło odwołanie do wojskowego sądu okręgowego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia stronie.

Z poważaniem

MINISTER OBRONY NARODOWEJ