Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4470/kto_nie_musi_placic_abona.html

Kto nie musi płacić abonamentu RTV

13.02.2018  Pisaliśmy niedawno o możliwości zwolnienia z opłat abonamentowych RTV niektórych emerytów i rencistów, którym po decyzji ZER obniżono świadczenia. Dziś aktualna informacja związana z ogłoszeniem przez GUS wysokości przecietnej płacy za rok 2017.

9 lutego 2018 roku został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r.
http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,273,5.html#

"W ślad za informacją sprzed paru miesięcy przekazaną Państwu bezpośrednio i zamieszczoną na stronie internetowej www.seirp.pl, przypominam, że na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zwalnia się od opłat abonamentowych osoby: które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Z prostego wyliczenia wynika, że 50% wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS wynosi 2135,76 zł, a zatem wszyscy emeryci i renciści, którzy ukończyli 60 lat i są uprawnieni do emerytur niższych niż 2135,76 złotych mają prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych."

http://www.seirp.pl/komunikat-prezesa-zarzadu-glownego-w-sprawie-oplat-abonamentowych-rtv

Dodano: 13 lutego 2018 r.