Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4719/przydatna_informacja_dot_.html

Przydatna informacja dot. art. 8a - z korektą

2-6.08.2018 Komunikat do wszystkich, którzy złożyli wniosek w sprawie art. 8a do ministra spraw wewnetrznych i administracji. Po otrzymaniu negatywnej decyzji – PISZEMY ODWOŁANIE...

 1. Składamy pierwszy wniosek w trybie art. 8 a.

2. Po otrzymaniu pierwszej negatywnej decyzji – możliwości są dwie, piszemy w odwołaniu o ponowne rozpatrzenie wniosku wg art. 8a do ministra, albo piszemy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3. Jeżeli pisaliśmy o ponowne rozpatrzenie wg art. 8a do ministra, to po otrzymaniu negatywnej decyzji, możemy pisać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Poniżej w linku wyjaśniające więcej opracowanie Kancelarii Radcy Prawnego Aleksandry Karnickiej:

zobacz TUTAJ

***

Jeden z przykładów:

"II SA/Wa 2157/17 - Postanowienie

Data orzeczenia 2018-03-13
Data wpływu 2017-12-27
Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie: Sławomir Antoniuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem: 6192 Funkcjonariusze Policji
Hasła tematyczne: Odrzucenie skargi
Skarżony organ: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku: Odrzucono skargę
Powołane przepisy: Dz.U. 2017 nr 0 poz 1369; art. 52 par. 1 i par. 2, par. 3; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Antoniuk po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.) odmówił wyłączenia stosowania wobec J. S. art. 15c, art. 22a i art. 24a powyższej ustawy.

Decyzja ta została doręczona J. S. w dniu 20 listopada 2017 r.

Od decyzji tej J. S. złożyła w dniu 28 listopada 2017 r. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W wyniku rozpatrzenia tego wniosku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał w dniu [...] grudnia 2017 r. decyzję nr [...] utrzymującą w mocy decyzję z dnia [...] listopada 2017 r. Decyzja ta została doręczona J. S. w dniu 28 grudnia 2017 r.

W dniu 15 grudnia 2017 r. J. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] listopada 2017 r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) dalej "P.p.s.a.", skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 P.p.s.a.).

Jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa (art. 52 § 3 P.p.s.a.).

Przepis art. 52 § 3 P.p.s.a. w cytowanym powyżej brzmieniu obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r. i ma zastosowanie do aktów i czynności organów administracji publicznej dokonanych po tym dniu.

Z przepisu tego wynika, że w przypadku wydania decyzji, od której stronie służy prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona ma możliwość wyboru środka zaskarżenia. Strona ta może bowiem złożyć od takiej decyzji wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Trzeba jednak podkreślić, że w przypadku, gdy strona skorzysta z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, to nie jest dopuszczalnie zaskarżenie tej samej decyzji do sądu administracyjnego. Art. 52 § 3 P.p.s.a. stanowi bowiem, że wniesienie skargi do sądu administracyjnego od takiej decyzji jest możliwe bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeżeli zatem strona wystąpi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, to traci możliwość wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na tego typu decyzję.

W przypadku zaś złożenia obydwu tych środków, skarga będzie podlegała rozpoznaniu przez sąd jedynie wówczas, gdy zostanie wniesiona jako pierwsza. Niedopuszczalne bowiem jest, aby ta sama decyzja były przedmiotem oceny organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym oraz sądu w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

W niniejszej sprawie skarżąca najpierw w dniu 20 listopada 2017 r. skorzystała z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] listopada 2017 r., a następnie w dniu 15 grudnia 2017 wniosła na tę decyzje skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Nie można zatem uznać, że wniesienie skargi nastąpiło bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że skarga J. S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] listopada 2017 r. jest, w świetle art. 52 § 3 P.p.s.a. niedopuszczalna. Przedmiotem skargi w takiej sytuacji mogłaby być wyłącznie decyzja wydana w wyniku rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, tj. decyzja  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...].

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 P.p.s.a., orzekł jak sentencji postanowienia."

Dodano: 2. sierpnia 2018 r., aktualizacja - 6 sierpnia 2018 r.