Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4896/interpelacja_ws__nierzete.html

Interpelacja ws. nierzetelnego rozpatrywania spraw przez MSWiA

10.02.2019  Poniżej interpelacja nr 28248 do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz odpowiedź wiceministra Jarosława Zielińskiego w sprawie przebiegu postępowań prowadzonych w trybie art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

 

Zgłaszający: Kornelia Wróblewska

Data wpływu: 12-12-2018

Szanowny Panie Ministrze,
według informacji przekazanych przez ministerstwo, od stycznia 2017 roku zostało złożonych 4609 wniosków o wyłączenie stosowania art 15c, 22a lub 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.), w oparciu o art. 8a ustawy.

Osoby zgłaszające się do mnie wskazują, iż ministerstwo nie rozpatruje ich wniosków w sposób rzetelny i nawet osoby, które spełniają wszystkie kryteria wymienione w tym przepisie, a więc rzetelnie pełniły służbę po dniu 12 września 1989 roku oraz pełniły krótkotrwałą służbę przed 31 lipca 1990 roku, otrzymują decyzje odmowne.

Z tego względu zwracam się z poniższymi pytaniami:

1. Ile spraw w trybie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.) zostało do tej pory rozpatrzonych pozytywnie?

2. Ile spraw w trybie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.) zostało do tej pory rozpatrzonych negatywnie?

3. Jaki jest średni czas oczekiwania na rozpatrzenie spraw w trybie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.)?

***

Odpowiedź na interpelację nr 28248
w sprawie przebiegu postępowań prowadzonych w trybie art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej


Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński
Warszawa, 07-02-2019

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację numer 28248 Posła na Sejm RP Pani Kornelii Wróblewskiej dotyczącą przebiegu postępowań prowadzonych w trybie art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej[1] informuję, że według stanu na dzień 15 stycznia 2019 r. w postępowaniach prowadzonych w oparciu o ww. artykuł wydano 939 decyzji, które nie rozstrzygały spraw zgodnie z żądaniem wnioskodawcy.

Każda sprawa procedowana w trybie art. 8a ustawy jest rozpatrywana w sposób indywidualny, w związku z czym czas trwania postępowań wynika z konieczności jej wszechstronnego i wnikliwego zbadania, co wymaga podjęcia przez organ administracji wielu czynności wyjaśniających. W pierwszej kolejności organ kieruje do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA) zapytanie czy wnioskodawca pobiera obecnie świadczenie emerytalne (rentowe, rentowe rodzinne) oraz za jakie okresy służby i w jakich formacjach.

Ponadto wymaga ustalenia czy podlega (ewentualnie za jakie okresy służby i w jakich formacjach) regulacjom ustawy (art. 15c, art. 22a, art. 24a). W przypadku potwierdzenia powyższego konieczne jest wystąpienie do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z prośbą o przekazanie informacji o przebiegu służby byłego funkcjonariusza na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy, a także informacji pozwalających na ocenę ustawowego wymogu dotyczącego rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

Niezbędne jest również zwrócenie się do formacji (lub ich następców prawnych), w których były funkcjonariusz pełnił służbę, z prośbą o weryfikację okresów służby pod kątem ww. ustawowego wymogu.

Zebranie całościowej dokumentacji, pozwalającej na rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy w trybie art. 8a ustawy, wymusza konieczność oczekiwania na nadesłanie materiałów dowodowych przez ww. organy. Stosownie do art. 10 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im pisemne wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na podstawie ww. przepisów Kpa, strony postępowań wielokrotnie przedkładają do MSWiA wyjaśnienia czy też oświadczenia oraz własne materiały dowodowe. Zdarza się również, że strony nie zgadzają się z zapisami ujętymi w zebranej dokumentacji, co powoduje ewentualne, dodatkowe zrewidowanie informacji o przebiegu służby byłego funkcjonariusza. W takim przypadku organ ponownie zwraca się np. do formacji, z prośbą o analizę czy też zajęcie stanowiska w sprawie.

Z poważaniem

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

[1] tj. ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

***