Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/234/28/sesja_plenarna_pe_w_bruks.html

Sesja plenarna PE w Brukseli 11-12 listopada 2009 r.

Trwa dwudniowa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Jerzy Buzek debatował z 89 dwudziestolatkami ze wszystkich państw Unii na temat: "Co znaczy dla mnie Europa" oraz gościł Vaclava Havla - w dwudziestą rocznicę wielkich przemian w Europie.

 W centrum obrad znajdują się uroczyste obchody dwudziestej rocznicy przemian demokratycznych w Europie. Z tej okazji w Parlamencie gościł Vaclav Havel. Posłowie ocenią wyniki październikowego szczytu UE poświęconego głównie konferencji klimatycznej w Kopenhadze, czeskiemu stanowisku wobec traktatu z Lizbony i sytuacji gospodarczej. Deputowani zajmą też stanowisko w sprawie przygotowań do szczytu UE-Rosja, zaplanowanego na 18 listopada.

Dwadzieścia lat później: Václav Havel z wizytą w Parlamencie

W środę 11. listopada dwóch uczestników wydarzeń sprzed dwudziestu lat: Václav Havel, były prezydent Czechosłowacji, i Jerzy Buzek, były polski premier, dziś przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wzięli udział w uroczystej sesji Parlamentu w Brukseli.

Ceremonię poprzedziła debata Jerzego Buzka z 89 dwudziestolatkami ze wszystkich państw UE. Impulsem do dyskusji będzie pytanie: "Co znaczy dla mnie Europa".

Przewodniczący Jerzy Buzek otworzył też wystawę fotograficzną poświęconą najważniejszym wydarzeniom z czasów wielkiej europejskiej zmiany.

Najważniejsze tematy sesji plenarnej 11-12 listopada br.:

1. Szczyt UE: zmiany klimatyczne i traktat lizboński w programie debaty parlamentarnej

Posłowie ocenią wyniki październikowego szczytu UE poświęconego głównie konferencji klimatycznej w Kopenhadze, czeskiemu stanowisku wobec traktatu z Lizbony i sytuacji gospodarczej.

Debata dotyczyć będzie również innych kwestii poruszanych na szczycie, który odbył się 29. i 30. października, takich jak nielegalna imigracja, przyszła unijna służba dyplomatyczna i zintegrowana strategia dla Bałtyku. Przedstawiciele szwedzkiej prezydencji i Komisji Europejskiej wezmą udział w debacie.

2. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: ocena działalności w 2008 r.

Parlament podda ocenie działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2008 r. W projekcie rezolucji posłowie zawarli między innymi postulat lepszej promocji działań Rzecznika, wyrazili też niepokój wywołany wysoką liczbą skarg na brak przejrzystości unijnych instytucji.

Aż 36% z 355 skarg złożonych przez Europejczyków do Rzecznika w 2008 roku dotyczyło braku przejrzystości instytucji UE, w tym niemożności dostępu do informacji i do unijnych dokumentów. Posłowie są zaniepokojeni tym stanem rzeczy, który nie sprzyja budowie zaufania obywateli do unijnej administracji.

Obecny rzecznik, Nikiforos Diamandouros z Grecji, sprawuje swój urząd od 2003 roku. Jego następca zostanie wybrany przez Parlament w styczniu 2010. Diamandouros jest jednym z trzech kandydatów. Dwaj pozostali to Vittorio Bottoli z Włoch i Pierre-Yves Monette z Belgii.

3. Szczyt UE-Rosja: Parlament przygotowuje rezolucję

Posłowie zajmą stanowisko w sprawie przygotowań do szczytu UE-Rosja zaplanowanego na 18 listopada. Najważniejsze kwestie to zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne. W czwartek przyjęta zostanie rezolucja w tej sprawie.

Parlament będzie też debatował na temat przestrzegania praw człowieka w Rosji. Dyskusja odbędzie się wkrótce po tym, jak posłowie przyznali coroczną Nagrodę im. Sacharowa rosyjskiej organizacji Memoriał. Zasadniczym punktem dyskusji na tematy polityczne i gospodarcze będzie nowe porozumienie o współpracy miedzy UE - Rosja. Ma ono zastąpić poprzednią umowę, która wygasła w 2007 roku. Problematyka pokoju na Bliskim Wschodzie i irańskiego programu nuklearnego zdominują zapewne część debaty poświęconą polityce zagranicznej.

4. Choroba Alzheimera: potrzeba lepszej współpracy

Choroby Alzheimera i Parkinsona są wciąż nieuleczalne. Parlament wzywa państwa członkowskie do lepszej koordynacji w planowaniu i finansowaniu badań naukowych w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych.

Prawie 7.3 milionów osób cierpi w Europie na chorobę Alzheimera i pokrewne powikłania. Ta liczba może podwoić się do 2020 roku, jeżeli nie nastąpi postęp w terapii. Na razie choroba pozostaje nieuleczalna, a wiedza medyczna na temat zapobiegania chorobie i jej leczenia jest ograniczona. Komisja Europejska zaleciła państwom członkowskim połączenie wysiłków, a w szczególności współpracę w dziedzinie planowania kluczowych badań, wykorzystania istniejących zasobów naukowych, kadrowych i finansowych.

Unijni ministrowie odpowiedzialni w swoich krajach za badania mają spotkać się w tej sprawie 3. grudnia. Parlament chce skłonić rządy do podejmowania przyszłych inicjatyw badawczych wspólnie, w oparciu o unijne a nie jedynie krajowe kompetencje. Gdyby to stanowisko zostało przyjęte przez państwa członkowskie Parlament uzyskałby większy niż obecnie wpływ na decyzje podejmowane po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Traktat wprowadza bowiem w tej dziedzinie procedurę współdecydowania.

Relacja z pierwszego dnia obrad:

1. "Europa jest ojczyzną naszych ojczyzn" - Václav Havel w Parlamencie

Otwierając oficjalną ceremonię poświęconą dwudziestej rocznicy przemian demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, przewodniczący Buzek powitał w sali plenarnej prezydenta Václava Havla. "Dziś w Parlamencie gościmy jednego z tych, którzy dwadzieścia lat temu uruchomili europejskie domino: pisarza, intelektualistę, wspaniałego człowieka, przyjaciela tych, którzy walczą o prawa człowieka gdziekolwiek by nie byli".

"Pamiętajmy, że komunizm obalili zwykli ludzie. Pisarze, robotnicy, naukowcy. Miliony ludzi na wschód od żelaznej kurtyny, którzy nigdy nie pogodzili się ze zniewoleniem. Przeciwko czołgom mieli tylko wielkie serca i determinację. Wiele ryzykowali przez dziesięciolecia, ale zwyciężyli. Bo marzenia ludzi są silniejsze niż betonowe mury, niż zbrodnicze systemy polityczne.

Ale ważni też byli Ci, którzy im pomagali z zachodniej strony żelaznej kurtyny. Dali pewność tym na wschodzie, że nie są sami. Dzięki nim wszystkim możliwe było historyczne pojednanie wschodu z zachodem. Możliwe było ponowne zjednoczenie Europy. Václav Havel był i jest bohaterem ich wszystkich", mówił Buzek.

Buzek Przypomniał Kartę '77, która była pomysłem na współdziałanie opozycji czechosłowackiej i polskiej, a potem także innych krajów wschodniego bloku: "Václav Havel był wielkim, duchowym motorem tych działań".

Przed wystąpieniem Havla posłowie i goście obejrzeli krótki film historyczny o wydarzeniach w Europie.

2. Przemówienie V. Havla

"Nikt nie był całkowicie przygotowany na tak szybki upadek Żelaznej Kurtyny, ani na jego skutki, w tym na okres postkomunizmu gdyż na szczęście komunizm w naszych czasach rządził tylko jeden raz. Jednak Zachód stanął wówczas na wysokości zadania." Inna, zamknięta postawa, mówił Havel, mogłaby mieć katastrofalne i bardzo kosztowne skutki, jak na przykład erupcja nacjonalizmów. "Wielu z tych, którzy niedawno wymachiwali sztandarem z sierpem i młotem byłoby w stanie bez większego hałasu sięgnąć dla odmiany po narodową flagę".

"Nie wolno nam odwracać się w obliczu zła, gdyż zło z natury wykorzysta każde ustępstwo", przestrzegał Havel. "Naszym wsparciem możemy dużo bardziej niż nam się wydaje, wspomóc ludzi o szerokich horyzontach i wymownych świadków sytuacji w Korei Północnej, Birmie, Iranie, Tybecie na Białorusi, na Kubie i na całym świecie."

"Europa jest "ojczyzną naszych ojczyzn". W jaki sposób suwerenność narodowa i suwerenność europejska powinny nawzajem oddziaływać? Odpowiedź jest oczywista: powinny się wzajemnie uzupełniać. Bo przecież to, że czuję się Europejczykiem nie oznacza, że przestanę się czuć Czechem", tłumaczył.

"Europa powinna znaleźć nowy sposób, jak stać się znowu inspiracją dla świata. Integracja europejska, mówił, to prawdziwie wyjątkowe przedsięwzięcie demokratycznej unii państw. Miejmy nadzieję, iż inni też będą mogli wzorować się na tym eksperymencie!"

Unia Europejska powinna o wiele mocniej zaakcentować swoje duchowe podstawy i wartości. Bogata duchowa i kulturowa historia europy - łącząca elementy Antyku, Judaizmu, Chrześcijaństwa, Islamu, Odrodzenia i Oświecenia - stworzyła spektrum niezbywalnych wartości.

Prezydent Havel poświęcił część swojego wystąpienia relacjom wewnątrz samej Unii: "Parlament Europejski powinien posiadać większą władzę niż obecnie, gdyż jest jedynym ciałem, które bezpośrednio wybierają wszyscy Europejczycy."

Havel najlepszym kandydatem do Nagrody Sacharowa

"Gdyby 30 lat temu istniała Nagroda Sacharowa byłbyś dla nas najlepszym do niej kandydatem" - tym razem Jerzy Buzek zwrócił się do gościa po czesku, "Na szczęście dzisiaj nie jest Ci już ta nagroda potrzebna. Bo nie ma już "starej" i "nowej" Europy. Teraz jest jedna Europa. Dzisiaj naszym, polityków, obowiązkiem jest przestrzeganie wartości, na których wyrosła Unia: pojednania i solidarności. Zróbmy wszystko, aby o nich nie zapomnieć".

Uroczystość zakończył hymn Unii Europejskiej.

(Parlament Europejski/news)