Wydruk pochodzi ze strony: http://janusz-zemke.pl/praca_w_pe/_news/7/0/47/wystapienia_parlamentarne.html

WYSTĄPIENIA PARLAMENTARNE J. ZEMKE

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 26-27 kwietnia br. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

 

Decyzja przyjęta w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych i inicjatywy na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

– Popieram zaproponowane przez Komisję Europejską aktywne formy współdziałania w kwestiach społecznych, mające na celu wprowadzenie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym obywateli UE.

Pozytywnie oceniam również postulaty służące wzmocnieniu dialogu społecznego, zacieśnienia współpracy z partnerami społecznymi, troskę o zatrudnienie i warunki pracy.

Ambicje Komisji Europejskiej zmierzające do poszerzenia kręgu osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia opiekuńczego także na krewnych osób zależnych są także godne uwagi, lecz wymagają uważnej analizy.

Uważam, że – poza Unią Europejską – istotną rolę w obszarze podnoszenia standardów społecznych mają do odegrania także państwa członkowskie. Postęp w tym zakresie może bowiem zapewnić dalsze pogłębianie współpracy w ramach rynku wewnętrznego i skuteczną implementację agendy na rzecz wzrostu. Sprawne funkcjonowanie europejskiego filaru praw socjalnych zapewni wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwoju polityki rodzinnej, polityki migracyjnej oraz ochrony praw pracowniczych.

Porozumienie między Królestwem Danii a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej

– Głosowałem za przyjęciem porozumienia, dzięki któremu Dania będzie mogła w pełni uczestniczyć we współpracy operacyjno-strategicznej Europolu. Zasadnicze komplikacje w tym zakresie wywołuje zastrzeżenie, jakie poczyniła Dania w protokole nr 22 do traktatów, wyłączające ją ze współpracy w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W konsekwencji, by zapewnić skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu – konieczne jest uznanie Danii, jako państwa trzeciego i zawarcie z nią porozumienia, jakie Europol zawiera z państwami spoza Unii Europejskiej.
Jakkolwiek jest to sytuacja skomplikowana prawnie, stanowi ona obecnie jedyną możliwą drogę, by zapewnić płynną współpracę pomiędzy Danią a Europolem bez luk operacyjnych w zakresie skutecznego zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Mając to na uwadze poparłem sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

MT

Bruksela, 27 kwietnia 2017 r.

***
 

 

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 3-6 kwietnia 2017 r. – poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej

– Debata, jaką obecnie odbywamy, jest jedną z najważniejszych w dziejach Parlamentu Europejskiego. Po raz pierwszy bowiem, nie ustalamy zasad przystąpienia do Unii Europejskiej, tylko warunki wystąpienia jednego z państw członkowskich z Unii.

Chcę w związku z tym zwrócić uwagę tylko na jeden z tych aspektów wyjścia. Wielka Brytania, jako członek Unii Europejskiej wpłacała do jej budżetu corocznie około 17 miliardów euro, a otrzymywała około 6 miliardów. Pozostałe środki, czyli ponad 10 miliardów euro, co roku, były wykorzystywane na finansowanie inwestycji w wielu państwach członkowskich, w tym w Polsce.
Państwa te planowały zatem swoje wydatki w oparciu o środki, jakie zapewniał budżet UE, pochodzący także z brytyjskich wpłat. W negocjacjach z Wielką Brytanią, trzeba zatem domagać się, by wywiązała się ona do końca ze swoich zobowiązań finansowych, gdyż były one jednym z ważnych źródeł środków unijnych przeznaczanych dla pozostałych państw.

Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie, musi mieć pewność, że realizowane przez nią inwestycje zostaną sfinansowane przez budżet Unii Europejskiej. Dlatego też uważam, że Komisja Europejska, prowadząca negocjacje w imieniu 27 państw UE powinna konsekwentnie rozliczyć zobowiązania finansowe pomiędzy Zjednoczonym Królestwem, a Unią Europejską.

Dochodzenie dotyczące pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

– Z uznaniem odnoszę się do pracy, jaką wykonała komisja śledcza Parlamentu Europejskiego w sprawie pomiarów emisji spalin w sektorze motoryzacyjnym.
Przedstawione sprawozdanie liczy aż 112 stron i nie sposób w krótkim uzasadnieniu głosowania przedstawić wszystkich argumentów, dlaczego tak postąpiłem.

Podstawowym argumentem jest to, że koncerny produkujące samochody osobowe nie mogą bezkarnie oszukiwać swoich klientów i niszczyć środowisko naturalne poprzez znacznie większą – niż deklarowana – emisję spalin do atmosfery. Mocna pozycja tych koncernów spowodowała, że państwa, w których produkują swoje samochody nie sygnalizowały nagannych praktyk koncernów. Tylko zatem niezależna kontrola na poziomie europejskim, jest w stanie przeprowadzić rzetelne badania emisji zanieczyszczeń, wychwycić urządzenia fałszujące pomiary, a także wydać rygorystyczne zalecenia dla koncernów motoryzacyjnych.
Ponieważ sprawa ma charakter bezprecedensowy i dotyczy milionów osób, które nabyły samochody w dobrej wierze i w przekonaniu, że są to samochody nowoczesne i ekologiczne – należałoby ponawiać badania rzeczywistego stanu technicznego sprzedawanych samochodów.
Wielkie koncerny mają bowiem naturalną skłonność do maksymalizacji zysków, co może się odbijać na jakości sprzedawanych samochodów. Zachęcam zatem do kontynuacji prac przez właściwe, niezależne agencje, funkcjonujące na poziomie Unii Europejskiej.

MT

Strasburg, 6 kwietnia 2017 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego PE w Strasburgu, w dniach 13-16 marca br., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

 

Kontrola nabywania i posiadania broni

– Sprawozdanie to zyskało aprobatę Parlamentu Europejskiego. Należałem jednak do grupy posłów, którzy konsekwentnie głosowali przeciwko proponowanej dyrektywie unijnej. Moim zdaniem, podstawowy błąd w argumentacji przedstawionej przez Komisję Europejską polega na tym, że zamierza się wprowadzić kolejne obostrzenia dla osób, które legalnie posiadają broń. Tymczasem, w moim przekonaniu, dotychczasowe regulacje obowiązujące w państwach członkowskich Unii są wystraczająco rygorystyczne.

Przykładowo, w Polsce legalny posiadacz broni musi zdać określone testy, poddać się badaniom lekarskim i przejść procedurę sprawdzającą dokonywaną przez policję. Proponowana dyrektywa niewiele zatem zmieni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Europie.

Terroryści i inni przestępcy nie będą się do niej oczywiście stosować, gdyż wykorzystują oni broń, która nie jest zarejestrowana i nie jest nabywana na legalnym rynku. Dostęp terrorystów do broni i do środków wybuchowych należy ograniczać w inny sposób, surowo karząc za nielegalny obrót i nielegalne posiadanie broni.
Uderzenie musi dotyczyć mafii, które z tego żyją.
Dlatego też proponowana dyrektywa, to moim zdaniem, pozorowane działanie, które nie ograniczy nielegalnego wykorzystywania broni. To był główny powód, dlaczego głosowałem przeciwko tej dyrektywie.

Debata na aktualny temat – Europejska agenda bezpieczeństwa: rok po zamachach w Brukseli

– Zamachy w Brukseli, rok temu, potwierdziły niestety fakt, że terroryści są skuteczni i coraz bardziej bezwzględni. Potwierdziły także, że Belgia jest krajem, z którego wywodzi się wielu terrorystów w Europie, którzy do niej wracają i mają tutaj zaplecze logistyczne.

Władze Belgii, a także Unia Europejska podjęły w tej sytuacji szereg inicjatyw, które mają przeciwdziałać zagrożeniu terrorystycznemu. Warto przypomnieć, że obywatele Unii Europejskiej sprawdzani są obecnie w bazach danych za każdym razem, gdy przekraczają granicę Unii.
Od kilku miesięcy działa także Europejskie Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu, które mieści się w Hadze – w siedzibie głównej Europolu.

Zaostrzono także przepisy w sprawach finansowania terroryzmu. Służby w państwach członkowskich skuteczniej likwidują różne publikacje, w tym strony internetowe nawołujące do zamachów.

To tylko kilka przykładów z szerokiej palety działań antyterrorystycznych. Moim zdaniem, kluczową sprawą dzisiaj jest ocena efektywności działań w ostatnim roku, które mają przeciwdziałać zagrożeniom terrorystycznym. Gdyby nowe instrumenty nie były dostatecznie skuteczne, trzeba rozważyć inne.

Terroryści muszą mieć jasność, że Unia Europejska i poszczególne państwa będą z nimi walczyły w zdecydowany sposób.

MT

Strasburg, 16 marca 2017 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Brukseli 1-2 marca 2017 r., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

Sprawozdanie w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków

– Poparłem w głosowaniu sprawozdanie w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków. Warto bowiem pamiętać, że rynek leków ma swoją specyfikę polegającą na tym, że leki nie mogą być traktowane w taki sam sposób, jak inne dobra konsumpcyjne.

Rozumiem, że należy chronić własność intelektualną producentów leków, ale najważniejszym naszym obowiązkiem pozostanie zawsze jedno z podstawowych praw każdego człowieka, tj. dostępność do ochrony zdrowia, w tym do leków. Wynika z tego obowiązek – zarówno dla Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich – zagwarantowania powszechnego dostępu do leków.

W sferze dostępności do leków nie można się kierować kryterium zysku. Rozumiem, że producenci i dystrybutorzy leków powinni mieć sprzyjające warunki do prowadzenia badań i wprowadzania nowych generacji leków. Jednak nadrzędny musi być tutaj interes pacjentów.

System ustalania cen musi brać zatem pod uwagę, nie tylko interes prywatny, ale także zapewniać realizację interesu publicznego, jakim jest powszechny dostęp do coraz skuteczniejszych leków.


Wdrażanie programu „Europa dla Obywateli”

– W ostatnim dziesięcioleciu, w Europie i na świecie nastąpił skokowy postęp w dziedzinie rozwoju technologii informatycznej i narzędzi komunikacji internetowej. Jestem przekonany, że wykorzystanie tych nowoczesnych środków w administracji publicznej jest zatem nieuchronne. Powinniśmy też sami do tego dążyć, by proces podejmowania decyzji politycznych był transparentny i jak najbliżej obywateli Unii Europejskiej. Potencjał nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych byłby szczególnie przydatny w budowaniu e-administracji, dzięki czemu obywatele czerpaliby informacje urzędowe z pierwszej ręki, a ponadto mogli załatwić wiele życiowych spraw bez wychodzenia z domu.

Równie ważna, z punktu widzenia administracji publicznej, byłaby funkcja pozwalająca konsultować z obywatelami strategie dotyczące istotnych kwestii publicznych oraz zwiększająca ich aktywny udział w procesie wyborczym. Bez wątpienia, potencjał nowoczesnych technologii i metod komunikacji powinien być wykorzystywany w życiu publicznym możliwie najszerzej. Należy jednak pamiętać także o ryzykach, jakie wynikają, m.in. z istniejących nadal w wielu obszarach Europy ograniczeniach dostępu do nowych technologii oraz dość częstym zjawisku braku umiejętności korzystania z Internetu wśród obywateli, najczęściej z pokolenia 50+.

MT

Bruksela, 2 marca 2017 r.

***

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 13-16 lutego 2017 r., poseł Janusz Zemke zabrał głos w następujących debatach.

Umowa gospodarczo-handlowa z Kanadą CETA

– Głosowałem przeciwko zawarciu umowy gospodarczo-handlowej między UE a Kanadą, gdyż nadal mam trzy zasadnicze wątpliwości dotyczące tej umowy.

Po pierwsze, obawiam się, że CETA może być furtką, przez którą największe koncerny z USA uzyskają ułatwiony, bezcłowy dostęp do całego europejskiego rynku. Zdecydowana większość europejskich firm ma małe szanse poradzić sobie w konkurencji z tymi wielkimi korporacjami.

Po drugie, obawiam się, że CETA będzie miała silny wpływ na rolnictwo europejskie, w tym na rolnictwo polskie. Kanadyjscy producenci żywności są w lepszej sytuacji od gospodarstw europejskich. Efektywność kanadyjskiego rolnictwa zwiększa bowiem fakt, że jest ono wysokotowarowe ze względu na dużą wielkość gospodarstw rolnych oraz na stosowanie produktów modyfikowanych genetycznie.

Wreszcie po trzecie, obawiam się zaproponowanego systemu rozstrzygania sporów inwestycyjnych między firmami z Europy i Kanady. Zaproponowany system ogranicza bowiem instytucje krajowe i nie podlega kontroli demokratycznej. Te zasadnicze wątpliwości spowodowały, że w sposób przemyślany głosowałem przeciwko porozumieniu.

Zwalczanie terroryzmu

– To dobrze, że Parlament Europejski po raz kolejny zajmuje się postępami w zwalczaniu terroryzmu.

Niestety, w ostatnich latach wzrosły w Europie zagrożenia terrorystyczne, czego widomym przejawem były w ostatnim czasie zamachy w Nicei i Berlinie. Terroryści działają bez żadnych skrupułów, a ich celem jest sianie strachu i walka z zachodnią cywilizacją.

Zaproponowana dyrektywa, moim zdaniem, słusznie rozszerza definicję przestępstw terrorystycznych. W myśl nowej propozycji, za przestępstwa terrorystyczne będzie się uważało nie tylko zamachy na ludzi i obiekty, ale także ataki na systemy informatyczne i bazy danych, infrastrukturę krytyczną, jak np. elektrownie, czy systemy bankowe.

Za słuszny uważam obowiązek wprowadzenia przez państwa unijne karalności publicznego pochwalania terroryzmu, udziału w szkoleniu terrorystycznym oraz podróżowania w celach terrorystycznych. Jeżeli wprowadzimy konsekwentnie w prawie europejskim proponowane zmiany, to bez wątpienia utrudni to działalność terrorystów.

MT

Strasburg, 16 lutego 2017 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 1-2 lutego 2017 r., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących debatach.

 

Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi

– Dyskutowany wniosek Komisji Europejskiej wynika z konieczności nowelizacji rozporządzenia z 2008 r. Mądre zarządzanie flotami rybackimi państw UE jest jednym z warunków prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa.

Wszystkie statki pływające pod banderą państw UE, a prowadzące działalność poza wodami UE, powinny podlegać tym samym kryteriom, by tworzyć dla tych jednostek równe warunki działania. Dalekomorska flota UE, nie tylko tworzy wiele miejsc pracy, ale także jest dostawcą ryb na wspólny rynek.

Warto przy tym pamiętać, by zgody na połowy wynikały także z konieczności ochrony środowiska i zwłaszcza ochrony gatunków ryb wymierających.

Zasoby morskie powinny być wykorzystywane w sposób zrównoważony. Dlatego popieram to sprawozdanie.

Państwa trzecie, których obywatele są zwolnieni z wymogu posiadania wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych UE

– Popieram wspólny wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwolnienia obywateli Gruzji z wymogu posiadania wiz wewnątrz Unii Europejskiej, w przypadku gdy posiadają oni paszporty biometryczne.

Pamiętajmy, że Gruzja uczyniła pierwszy krok znosząc obowiązek wizowy dla obywateli wszystkich państw UE w przypadku ich pobytu na terytorium Gruzji do 90 dni.

Przyjęcie podobnych rozwiązań dla obywateli Gruzji będzie ważnym instrumentem zacieśniania kontaktów kulturalnych i gospodarczych z tym państwem.

Gruzja jest kluczowym partnerem UE w ramach wspólnej polityki sąsiedztwa. Powinno nam zależeć na stopniowym zbliżaniu między UE a Gruzją. To rozwiązanie będzie istotne zwłaszcza dla studentów, naukowców, nauczycieli i przedsiębiorców. Równocześnie jednak UE powinna monitorować sytuację w Gruzji, podkreślając znaczenie praworządności i niezawisłości sądownictwa w tym państwie.

MT
Bruksela, 1 lutego 2017 r.

***
 

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 16-19 stycznia 2017 r. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących tematach.

Logistyka w UE oraz transport multimodalny w nowych korytarzach TEN-T

– Jako członek Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, zgadzam się, że w Unii Europejskiej musimy stworzyć znacznie lepsze warunki dla rozwoju transportu multimodalnego.

Obecnie w transporcie zdecydowanie dominuje transport drogowy, co powoduje wzrost zatorów na drogach i pogarsza stan środowiska. Radykalna zmiana tej sytuacji wymaga zwiększenia środków na rozwój kolei i transportu wodnego. Powinniśmy dążyć w Unii do tego, by w roku 2030 – 30 procent transportu drogowego na większe odległości przenieść na transport kolejowy lub wodny.

Określenie takich celów wymaga jednak stopniowej zmiany priorytetów inwestycyjnych. Mam nadzieję, że zostaną one uwzględnione w następnej perspektywie finansowej 2021-2027, nad którą obecnie pracujemy.

Umowa dotycząca kontynuowania działalności Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki

– Popieram zalecenie w sprawie umowy dotyczącej Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki. To ważne zalecenie, gdyż obecnie funkcjonują dwie międzynarodowe agencje, w tym wspomniane Centrum. Organizacje te powstały po rozpadzie ZSRR, a ich celem jest prowadzenie badań naukowych nad którymi pracują inżynierowie i naukowcy posiadający wiedzę w zakresie produktów ponownego zastosowania, w tym energii atomowej.

Jest rzeczą bardzo ważną, by tak doświadczona kadra była wykorzystana w przygotowywaniu nowych technologii oraz by miała atrakcyjne miejsca pracy. Oceniam pozytywnie, że Unia Europejska zamierza to Centrum współfinansować. Na pewno zwiększa to bezpieczeństwo w skali globalnej i europejskiej.

MT

Strasburg, 19 stycznia 2017 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 12-15 grudnia 2016 r., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach. 

1. Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów

Pakiet portowy ma teoretycznie słuszne założenia, przyjmując wzrost konkurencji na rynku usług portowych. Najważniejsza nie jest jednak konkurencja między portami państw europejskich, tylko między nimi a portami spoza Unii Europejskiej, w tym oczywiście na innych kontynentach.

Transport morski ma charakter globalny i nie można na porty w Europie nakładać nadmiernych obciążeń finansowych i biurokratycznych. Kiedy to zrobimy, to porty europejskie przegrają w konkurencji światowej, a razem z portami przegrają armatorzy i europejski przemysł stoczniowy.

2. Sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Na niekorzyść zmienia się sytuacja wokół Unii Europejskiej. Duże obszary Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu są ogarnięte wojną, a grupy terrorystyczne coraz częściej przenikają do Europy.

Pojawiają się także inne zagrożenia, jak wojna na Wschodniej Ukrainie i ataki w cyberprzestrzeni.

Musimy zatem zwiększyć odpowiedzialność Unii Europejskiej za nasze wspólne bezpieczeństwo. Wiem, że nie ma szans na tworzenie wspólnego europejskiego wojska, ale możemy podejmować w Unii działania, które skuteczniej poprawiłyby nasze bezpieczeństwo.

Dostrzegam trzy takie pragmatyczne przedsięwzięcia.

Po pierwsze – trzeba by w Unii Europejskiej utworzyć wspólną, stałą kwaterę do prowadzenia operacji cywilno-wojskowych.

Po drugie – Unia musi szybciej reagować na zagrożenia wykorzystując posiadane przez siebie grupy bojowe na potrzeby wspólnych misji i operacji.

Wreszcie po trzecie – należy stworzyć w Unii Europejskiej wyodrębniony fundusz, z którego byłaby finansowana wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony. Sądzę, że te działania poprawiłyby zdolność Unii Europejskiej w zakresie obrony i bezpieczeństwa.

3. Jednolity europejski obszar kolejowy

Głosowałem za materiałem przygotowanym przez Davida-Marię Sassoli. Uważam, że te zalecenia tworzą pragmatyczny filar dla pakietu kolejowego.

Po kilkuletnich dyskusjach przyjęto słusznie, że oprócz wspólnych unijnych regulacji trzeba brać jednak pod uwagę specyfikę poszczególnych państw.

W przypadku Polski oznacza to przykładowo zgodę na rozwijanie przedsiębiorstw regionalnych, które zajmują się ruchem lokalnym w ramach poszczególnych województw. To bardzo ważne dla wielu pasażerów, którzy korzystają z lokalnych połączeń codziennie docierając do pracy, do szkół, czy do lekarzy.
Konsekwencją tego sposobu myślenia powinno być jednak także zwiększenie unijnych środków na rozwój ruchu lokalnego. Inwestycje unijne, głównie w koleje dużych prędkości, nie rozwiążą bowiem innych ważnych społecznie potrzeb.
To lokalne, codzienne połączenia są dla wielu ludzi najistotniejsze.

MT

Strasburg, 14 grudnia 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2016 r. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w debacie nad sprawozdaniem dotyczącym funkcjonowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. 

Głos w debacie

– Fundusz Solidarności Unii Europejskiej – chociaż finansowany jest poza budżetem UE – stanowi ważny instrument wspólnego reagowania państw członkowskich w razie wystąpienia groźnych katastrof lub klęsk żywiołowych.
W ramach funduszu uruchomiono dotychczas 3,8 miliarda euro, jako reakcję na ponad 70 klęsk, prawie we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Jest to zatem wyraźny symbol unijnej solidarności w trudnych czasach.

Pozytywnie oceniam dokonaną w ostatnim czasie reformę zasad funkcjonowania funduszu, dzięki której uproszczone zostały procedury wnioskowania o pomoc oraz wprowadzono możliwość wypłaty zaliczek.
Mając jednak na uwadze względy szybkiego reagowania Komisja powinna rozważyć podwyższanie progu wypłacanych przedpłat oraz skrócenie terminów rozpatrywania wniosków.
Skuteczna pomoc ofiarom klęsk żywiołowych wymaga również lepszej koordynacji na poziomie państw członkowskich oraz usprawnienia ich procedur działania w stanach nadzwyczajnych.

W trakcie przyszłych dyskusji na temat Funduszu Solidarności UE należy także rozważyć możliwie szerokie wykorzystanie jego środków na pomoc państwom członkowskim dotkniętym atakami terrorystycznymi oraz w celu zapobiegania tym zagrożeniom.
W takim przypadku, traktatowa klauzula solidarności zobowiązuje bowiem Unię i jej państwa członkowskie do wspólnego działania z wykorzystaniem wszystkich instrumentów będących w ich dyspozycji.

Wyjaśnienie głosowania

– Poparłem w głosowaniu sprawozdanie dotyczące Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, ponieważ zgadzam się z pozytywną oceną jego funkcjonowania.
Fundusz ten jest jednym z najbardziej konkretnych i wymiernych przejawów wsparcia, jakiego Unia Europejska może udzielić społecznościom lokalnym w przypadku wystąpienia katastrof i klęsk żywiołowych.
Poza likwidowaniem skutków tych zjawisk, fundusz powinien być także wykorzystywany w celach prewencyjnych, co pozwoli na zminimalizowanie poniesionych strat. Niezbędna jest także pełna kontrola i poprawa przejrzystości wykorzystania środków pochodzących z funduszu.

Istotną rolę ma tu do odegrania nie tylko Trybunał Obrachunkowy, którego wyniki dotychczasowych kontroli wskazywały na pewne nieprawidłowości, lecz również państwa członkowskie, których sprawozdania końcowe z wykorzystania otrzymanej pomocy powinny być upublicznione i powszechnie dostępne.

Głosowałem za przyjęciem rezolucji, gdyż potwierdza ona nie tylko liczne walory funkcjonowania funduszu, lecz wskazuje także kwestie, których rozwiązanie poprawi jego skuteczność.

MT

Bruksela, 1 grudnia 2016 r.


***

W toku posiedzenia plenarnego Parlamentu w Strasburgu (w dniach 21-24 listopada br.) - poseł Janusz Zemke wypowiedział się w dwóch debatach. Poniżej treść obu wystąpień.

1. Europejska Unia Obrony

– Popieram sprawozdanie dotyczące Europejskiej Unii Obronnej. Wynika to z faktu, że Unia Europejska musi bardziej zdecydowanie reagować na pojawiające się zagrożenia, tj. terroryzm, cyberataki i bezpieczeństwo energetyczne.

Potrzebna tutaj byłaby nie tylko lepsza koordynacja działań, ale także ustanowienie wspólnego dowództwa operacyjnego, by efektywniej wykorzystywać zasoby wojskowe będące w gestii poszczególnych państw członkowskich.

Pożądanym rozwiązaniem jest także wydzielenie w budżecie Unii Europejskiej środków na badania w dziedzinie obronności.

W obecnym modelu prawnym jest to niestety niemożliwe. Jest to jedną z przyczyn, że technologie wojskowe w Europie coraz bardziej odstają od takich państw, jak USA czy Rosja, które przeznaczają miliardy dolarów na uzyskanie przewagi technologicznej.

Proponowane zmiany idą w pożądanym kierunku, dlatego też popieram sprawozdanie.

2. Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

– Zgadzam się z koniecznością prowadzenia skutecznej polityki bezpieczeństwa i obrony. Do tej pory Unia Europejska zajmowała się głównie sprawami gospodarczymi, otwierała wspólny rynek dla towarów i przemieszczania się ludzi. Teraz równie ważne staje się zapewnienie bezpieczeństwa, zwłaszcza walka z terroryzmem i ograniczanie skali nielegalnej imigracji.

Postawienie spraw bezpieczeństwa i obrony na wyższym miejscu wśród unijnych priorytetów wymusza także zwiększenie przez poszczególne państwa członkowskie środków na obronność. Przez ostatnie 30 lat ograniczono w Europie wydatki na wojsko i dzisiaj wynoszą one przeciętnie 1,4 % PKB.

To wieloletnie niedoinwestowanie silnie obniżyło zdolności obronne poszczególnych państw i Unii jako całości. Dlatego też nie tylko NATO, ale także Unia Europejska powinny naciskać na państwa, by zwiększyły wydatki obronne do 2 % PKB. Dopiero te dodatkowe środki stwarzałyby szanse na techniczną modernizację wojska, poprawę współdziałania i uzyskanie nowych zdolności, np. do walki w cyberprzestrzeni.

Ze względu na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa dookoła Europy powinniśmy w Parlamencie Europejskim częściej analizować rzeczywistą sytuację w zakresie zdolności obronnych poszczególnych państw całej Unii Europejskiej.

MT

Strasburg, 24 listopada 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 24-27 października 2016 r. poseł Janusz ZEMKE wypowiedział się w dwóch kwestiach. Poniżej teksty obu wystąpień.

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE – poczynione postępy w zakresie wdrażania przyjętych środków bezpieczeństwa i przyszłe wyzwania

– Rośnie w Unii zagrożenie terrorystyczne, co potwierdza liczba ofiar zamachów. Słusznie zatem zwiększyliśmy kompetencje Europolu i Eurojustu, gdyż skuteczniejsza walka z terrorystami wymaga ożywienia współpracy międzynarodowej.

Pozostaje jednak problem kontroli efektywności nowo wprowadzanych rozwiązań. Dla przykładu, po długich dyskusjach, zdecydowano, że państwa Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone będą się wymieniały automatycznie informacjami o pasażerach samolotów. Cóż się jednak dzisiaj okazuje: 11 z 28 państw członkowskich UE nie jest w stanie szybko – ze względów technicznych i organizacyjnych – przekazywać pozostałym państwom informacji o pasażerach samolotów.

Powinno to skłaniać nas do ważnej refleksji. Zanim zdecydujemy się na kolejne rozszerzenie uprawnień policji i służb, sprawdźmy najpierw, jak wykorzystywane są dotychczasowe kompetencje. Rzecz bowiem nie polega dzisiaj na mnożeniu instrumentów do walki z przestępcami, w tym z terrorystami, lecz na wdrożeniu i optymalnym wykorzystaniu rozwiązań już istniejących.

2. Statystyka transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków

– Głosowałem za przyjęciem rozporządzenia ws. statystyki transportu kolejowego w Unii Europejskiej.

W obecnej perspektywie finansowej słusznie kładziemy nacisk na inwestycje dotyczące kolejnictwa. Powinny one odciążyć komunikację drogową i chronić środowisko poprzez poprawę płynności transportu kolejowego. Ta rosnąca skala inwestycji, sięgająca dziesiątków miliardów euro w Unii Europejskiej – wymaga także kontroli sposobu wydatkowanych środków, co bez rzetelnej statystyki nie jest możliwe.

Wydaje się jednak, że gromadzone informacje nie mogą dotyczyć wyłącznie liczby przewożonych pasażerów i transportowanych towarów. Równie istotne byłyby dane o infrastrukturze, w szczególności o systemie zarządzania ruchem kolejowym. Poprawa w tym obszarze ma zasadnicze znaczenie dla operacyjności systemu transportu kolejowego w Europie.

Kolejnym problemem są inwestycje transgraniczne, poprawiające ruch kolejowy między państwami. Wydaje się zatem, że w ramach statystyki trzeba wydzielić specjalną część dotyczącą inwestycji w transgraniczną infrastrukturę kolejową.

MT, Strasburg, 27 października 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 3-6 października 2016 r. poseł Janusz Zemke zabrał głos w następujących debatach.

Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Obecnie obowiązujące rozporządzenie weszło w życie 30 lipca 2006 roku. Miało ono zapobiegać dostarczaniu towarów użytkownikom końcowym, którzy mogliby wykorzystywać sprzęt lub towary pochodzące z obszaru UE do zadawania tortur lub do wykonywania kary śmierci.

Jak pokazała dziesięcioletnia praktyka, przypadki takie niestety się zdarzały. Podstawowy błąd polegał bowiem na tym, że obowiązujące rozporządzenie, co prawda ograniczało sprzedaż towarów, ale nie blokowało przekazywania technologii, które potem były wykorzystywane przez państwa spoza UE.

Poseł J. Zemke uważa, że dostawcy pomocy technicznej z firm mających siedzibę w Unii Europejskiej nie powinni czerpać żadnych korzyści z obrotu technologiami, które mogłyby powodować cierpienia lub śmierć ludzi.
Dlatego też, poseł J. Zemke poparł projekt nowego rozporządzenia, które wprowadzałoby zakaz świadczenia pomocy technicznej przez każdy podmiot zarejestrowany w państwach UE, jeżeli sprzedawany przez niego sprzęt, towary lub technologie mogłyby zostać wykorzystywane do zadawania tortur lub wykonywania kary śmierci.

Prokuratura Europejska i Eurojust

– Z uznaniem odnoszę się do postępów prac legislacyjnych w Radzie, która w ostatnim czasie przyjęła pełny skonsolidowany tekst projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej.
Powołanie tej agencji będzie bowiem zwieńczeniem wieloletniej debaty i starań Parlamentu Europejskiego oraz Komisji, by wyposażyć Unię Europejską w kompetencje w zakresie prawnokarnej ochrony jej własnych interesów budżetowych.

Zanim jednak Prokuratura rozpocznie działalność, istnieje jeszcze parę kwestii problematycznych, które wymagają rozwiązania.
W pierwszej kolejności, niezbędne jest przyjęcie nowej dyrektywy PIF, która doprecyzuje zakres przedmiotowy kompetencji Prokuratury. Wydaje się, że istotne dylematy, jakie pojawiały się podczas prac legislacyjnych w Radzie (adekwatna podstawa prawna, kwestia podatku VAT) i blokowały ten proces – zostały rozstrzygnięte przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Taricco.
Konieczne jest także dokończenie reformy organu współpracy sądowej w sprawach karnych Eurojust, z którym Prokuratura – na mocy postanowień traktatu – ma być ściśle powiązana.
Dzięki przyjętemu w ostatnim czasie rozporządzeniu PE i Rady w sprawie Europolu, Prokuratura będzie miała istotne wsparcie w zakresie wymiany informacji operacyjnych. Są to warunki graniczne, by Rada mogła przystąpić do finalnego etapu tworzenia Prokuratury, która – jak wiadomo już dziś – będzie funkcjonowała w okrojonym formacie wzmocnionej współpracy.

Choć rozwiązanie to nie będzie w pełni wykorzystywało wartości dodanej Traktatu z Lizbony, stanowi niezbędną podstawę do dalszego rozwoju i pogłębienia współpracy państw członkowskich w sprawach karnych.

MT, Strasburg, 6 października 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 12-15 września 2016 r. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w dwóch sprawach:

1. Dokument podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

J. Zemke zwrócił uwagę na fakt, że ważnym elementem unijnej polityki migracyjnej musi być skuteczny powrót obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają warunków uprawniających do pobytu na terenie Unii Europejskiej. Potwierdza to fakt, że w 2014 i 2015 roku mniej niż 40 proc. nielegalnych migrantów powróciło do miejsc swojego wyjazdu.

Są różne powody tej niedobrej sytuacji. Jednym z nich jest brak ważnych dokumentów podróży, które byłyby respektowane przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. Dlatego też, J. Zemke wsparł konieczność pilnego ustanowienia specjalnego, europejskiego dokumentu podróży dla tych obywateli państw trzecich, którzy otrzymali decyzję nakazującą powrót.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzenie jednolitego europejskiego powrotowego dokumentu podróży radykalnie zmniejszy obciążenia administracyjne służb konsularnych, policji i straży granicznych. Wszystko to powinno skrócić czas i zapewnić większą skuteczność powrotu nielegalnie przebywających w Unii obywateli państw trzecich.

2. Wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej

J. Zemke wsparł konieczność przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę dyrektywy w sprawie wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej.

Obowiązująca obecnie dyrektywa powstała w 1982 r. i później była nowelizowana w 2006 r. Od tej pory nastąpiły jednak istotne zmiany, jeśli chodzi o poziom techniczny statków żeglugi śródlądowej.

Problem polega na tym, czy techniczne wymogi dla tych statków mają być określane przez poszczególne państwa członkowskie, czy też takie wymogi zdefiniowałaby Unia Europejska.

Ze względu na transgraniczny charakter żeglugi śródlądowej i konieczność utrzymania wysokiego poziomu jej bezpieczeństwa, zdaniem J. Zemke – normy techniczne należałoby ustalić na poziomie ogólnounijnym. Stwarzałoby to większą gwarancję podtrzymania wysokich norm bezpieczeństwa na wszystkich śródlądowych drogach wodnych w Unii Europejskiej. Dlatego też, J. Zemke wsparł propozycję przygotowania dyrektywy.

MT

Strasburg, 15 września 2016 r.

***

Podczas obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (4-7 lipca 2016 r.) – poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach:

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna

– Za ważne uważam przyjęcie rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Jest to zadanie, nie tylko ważne, ale i pilne, gdyż tylko w 2015 roku liczba nielegalnych emigrantów do UE przekroczyła 1,5 mln osób, a w bieżącym roku jest to już kilkaset tysięcy osób. Powstanie europejskiej straży granicznej ma poprawić skuteczność walki właśnie z tą nielegalną migracją. Podstawą powstającej straży granicznej powinien być obecny Frontex oraz znacznie lepsza współpraca państw członkowskich w ochronie unijnej granicy.

Rozporządzenie przewiduje, że stopniowo będzie rosła liczba pracowników Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej – z 225 stanowisk w 2016 r. do 1.000 w roku 2020. To jest oczywiście kierunek słuszny, ale samo zwiększanie liczby etatów i środków finansowych nie wystarczy. Kolosalne znaczenie będzie miała sprawność działania nowej straży i szybkość podejmowania decyzji przez jej kierownictwo. Rzecz w tym, by Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna, jak najskuteczniej wspierała państwa, które nie radzą sobie z napływem nielegalnych imigrantów.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

– Poparłem sprawozdanie dotyczące nowelizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego. Zasadniczym celem tego projektu jest rozwój współpracy na poziomie unijnym w zakresie funkcji straży przybrzeżnej. Usprawnienie wymiany informacji w czasie rzeczywistym i danych pochodzących z nadzoru morskiego, pozwoli zapewnić bardziej skuteczną ochronę granic morskich Unii przed działaniami zorganizowanych grup przestępczych, a ponadto przyczyni się do rozwiązania stale rosnącego problemu nielegalnej imigracji.

Działania wykonywane przez Agencję Bezpieczeństwa Morskiego niewątpliwie usprawnią ponadto funkcjonowanie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Aby jednak ich współpraca była w pełni efektywna niezbędne będzie skoordynowanie procesu decyzyjnego w obu agencjach oraz skuteczne zaangażowanie wszystkich państw członkowskich.

MT

Strasburg, 5 lipca 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 6-9 czerwca 2016 r. – poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej

– Pozytywnie odnoszę się do sprawozdania w sprawie zdolności Unii Europejskiej do działań w przestrzeni kosmicznej. Pozyskanie takiej zdolności ma kluczowe znaczenie w wielu sytuacjach, zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i w codziennym zarządzaniu kryzysowym.
Ma też istotny wymiar gospodarczy i naukowy, gdyż szacuje się, że 7 procent unijnego PKB jest uzależnione od pozycjonowania satelitarnego i technologii nawigacji satelitarnej. W tym kontekście istotne jest wspieranie europejskich programów Galileo i Copernicus.

Dane pochodzące z satelitarnej obserwacji Ziemi pozwalają efektywniej zarządzać klęskami żywiołowymi, misjami humanitarnymi, pomocą dla uchodźców, bezpieczeństwem energetycznym i bezpieczeństwem żywnościowym. Wskazuje to na konieczność zwiększania europejskich środków na rozwój własnych systemów satelitarnych. Galileo i Copernicus – to dwa wiodące programy Unii Europejskiej, których skuteczna realizacja potwierdzałaby pozycję Europy w świecie.

Promowanie swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych

– Miliony obywateli Unii Europejskiej studiują, pracują lub mieszkają w państwie, którego nie są obywatelami. Korzystając z prawa do swobodnego przemieszczania się napotykają jednak często trudności administracyjne, kiedy przedkładają różne dokumenty urzędowe. Wiele państw bowiem uznaje nadal, albo wyłącznie własne dokumenty, albo też dokumenty innego państwa, jeżeli są one notarialnie potwierdzone.

Prace nad tym, by znieść wymóg takiej legalizacji dokumentów i ograniczyć formalności administracyjne są zatem istotne. Należałoby przyjąć w Unii zasadę, że dokumenty wydane prawidłowo w jednym państwie są ważne także w pozostałych państwach unijnych.

Celem przeciwdziałania fałszowaniu dokumentów i potwierdzenia ich wiarygodności należałoby ustalić, że organ administracji przyjmujący dokument może się zwrócić bezpośrednio drogą elektroniczną o potwierdzenie autentyczności dokumentu do organu administracji wydającego dokument. Upowszechnienie tej praktyki ułatwiłoby przemieszczanie, studiowanie i pracę milionom obywateli Unii Europejskiej.

Dlatego też – pracę nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwień w swobodnym przemieszczaniu się obywateli przez uproszczenie wymogów administracyjnych – uważam za ważne i oczekuję, że nie będą się one przedłużały.

MT, Strasburg, 9 czerwca 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego
w Strasburgu, w dniach 9-12 maja 2016 r., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)

– To dobrze, że Parlament Europejski zajmuje się rozszerzeniem antyterrorystycznych kompetencji Europolu.

Krytycznie oceniam jednak fakt, że ta debata i zalecenia podejmowane są dopiero obecnie. Nie ma bowiem wątpliwości, że musimy w Europie zdecydowanie poprawić skuteczność walki z terroryzmem i szybciej reagować na zagrożenia. Doświadczenia walki z terrorystami pokazują, że wymaga ona znacznie ściślejszego współdziałania poszczególnych państw i wzmocnienia roli Europolu. Ten europejski urząd z siedzibą w Hadze, powinien stworzyć i aktualizować bazy danych o zagrożeniach terrorystycznych.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny być zobowiązane do przekazywania Europolowi danych po to, by same mogły korzystać z informacji zawartych w jednej zintegrowanej bazie, a nie poszukiwać ich w każdym z 28 unijnych państw. Wymaga to także zwiększenia środków i obsady etatowej centrum antyterrorystycznego usytuowanego w strukturze Europolu.

Jeżeli będziemy konsekwentni we wprowadzaniu tych działań, to bez wątpienia zwiększy to szansę na skuteczniejszą walkę z zagrożeniami terrorystycznymi.

Wjazd i pobyt obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, wymiany młodzieży szkolnej oraz podjęcia pracy w charakterze au pair

– W głosowaniu poprałem propozycję Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określenia warunków wjazdu i pobytu obywateli w celu prowadzenia w Unii Europejskiej badań naukowych i odbywania studiów.

Podkreślić należy, że to rozwiązanie prawne będzie dotyczyło wyłącznie osób, które będą przebywały legalnie w państwach członkowskich Unii. Umożliwi ono zdobywanie umiejętności i wiedzy poprzez szkolenie w Europie oraz będzie sprzyjało tzw. "przepływowi mózgów". Powinno przynosić korzyści krajom pochodzenia tych osób, jak i państwom, które je przyjmą.

Legalne przemieszczanie się stażystów i naukowców powinno przyczyniać się do rozwoju kapitału ludzkiego w Europie. Warto jednak w rozwiązaniach prawnych brać także pod uwagę, że istnieje ryzyko nadużywania prawa i próbowania na jego podstawie podejmowania nielegalnej pracy. Dlatego też, zasady pobytu naukowców i stażystów muszą być jasne, a terminy ich pobytów wyraźnie określone, tak by pożądana wymiana młodych ludzi była procesem zorganizowanym.

MT

Strasburg, 11 maja 2016 r.

***

Wystąpienia posła Janusza Zemke podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 27-28 kwietnia 2016 r.

 

Pakiet kolejowy

Chcę wyrazić satysfakcję, że w Parlamencie Europejskim dobiegają końca prace nad pakietem kolejowym.
W pakiecie tym, skupiamy się na 3 sprawach: na zwiększeniu interoperacyjności kolei w UE, na bezpieczeństwie kolei oraz funkcjonowaniu Agencji Kolejowej UE.

Zawarty kompromis skupia się głównie na problemach technicznych, które blokowały dotychczas tworzenie jednolitego obszaru kolejowego w Unii. Wymagało to ujednolicenia standardów i procedur kolejowych w państwach członkowskich. Rzecz w tym, by wydawane zezwolenia na dopuszczenie do obrotu rynkowego w Unii taboru kolejowego, jak np. lokomotywy i wagony, były powszechnie obowiązujące. Tak, jak wydawane przez Agencję Kolejową i poszczególne państwa certyfikaty bezpieczeństwa.

Przyjęcie takich jednolitych rozwiązań ogranicza biurokrację i koszty przewoźników, gdyż do tej pory musieli oni uzyskiwać certyfikaty we wszystkich państwach. Powinno się to także przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa i rozwoju sektora kolejowego w Unii Europejskiej. Rozwój kolejnictwa w Unii jest bowiem jednym z warunków zrównoważonego rozwoju, ożywienia gospodarczego i turystycznego wielu regionów, a także poprawy stanu ochrony środowiska.

Rezolucja dot. ochrony interesów dziecka w sprawach transgranicznych o prawo do opieki

W głosowaniu poparłem rezolucję PE dot. ochrony interesów dziecka w sprawach transgranicznych o prawo do opieki.
Nie ma ona, co prawda bezpośredniej mocy prawnej, ale jest wskazówką dla instytucji europejskich i poszczególnych państw.
Rezolucja jest uzasadnioną reakcją PE na setki petycji i skarg dotyczących stosowania prawa rodzinnego w państwach członkowskich. Jesteśmy bowiem świadkami coraz liczniejszych sporów między rodzicami o prawo do opieki nad dziećmi, w procedurach adopcyjnych i w przypadkach uprowadzeń dziecka przez jednego z rodziców.

Minimum reakcji na te częste ludzkie dramaty powinno być wyznaczenie przez wszystkie państwa członkowskie Unii wyspecjalizowanych izb w sądach rodzinnych, by kompetentnie i jak najszybciej rozpatrywały one spory o dzieci. Rzecz także w tym, by uznawano powszechnie krajowe orzeczenia o adopcji i dokumenty wydawane w innym państwie członkowskim. Być może przynajmniej w części złagodziłoby to dramaty wielu dzieci i rodzin.

MT
Bruksela, 28 kwietnia 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 11-14 kwietnia 2016 r. poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

Rezolucja ws. sytuacji w Polsce

Ponieważ głosowanie nad rezolucją w sprawie sytuacji w Polsce budzi żywe zainteresowanie - przedstawiam swój pogląd na ten temat.

W styczniu odbyła się w Parlamencie Europejskim debata o przestrzeganiu praworządności w Polsce. Wbrew przyjętej praktyce, nie uchwalono wówczas żadnej rezolucji, gdyż Parlament Europejski liczył, że kryzys zostanie w Polsce szybko przezwyciężony. Pozytywnie oceniono fakt, że polski rząd z własnej inicjatywy, zwrócił się do Komisji Weneckiej o ocenę sytuacji. Miesiąc temu, Komisja Wenecka przekazała Polsce dokument, który – moim zdaniem – rzetelnie analizuje przestrzeganie praworządności i formułuje propozycje działań dla polskiego rządu.

Niestety, w praktyce ani jedna z tych propozycji nie weszła w życie i pat wokół Trybunału Konstytucyjnego trwa nadal.

Moim zdaniem, w tej sytuacji Parlament Europejski ma obowiązek wyrażenia swojej opinii o sytuacji w Polsce. Nie można się bowiem godzić na paraliżowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego, gdyż osłabia to niezawisłość całego wymiaru sprawiedliwości - jednego z filarów każdego demokratycznego państwa i bezpieczeństwa prawnego obywateli.

W rezolucji Parlamentu Europejskiego słusznie oczekuje się, że Komisja Europejska będzie nadal oceniała przestrzeganie podstawowych zasad, na których opiera się Unia. To bowiem Komisja Europejska jest strażnikiem traktatów europejskich, które Polska dobrowolnie ratyfikowała.

Oczekuję jednak, że wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej będą traktowane w obszarze prawno-ustrojowym równo. Podobnie jak oczekuję, że polski rząd będzie rzetelnie współdziałał z Komisją Europejską, a wszelkie zmiany w Polsce będą przeprowadzane w zgodzie z obowiązującą Konstytucją RP.

***

Skuteczność obecnych środków służących zwalczaniu uchylania się od opodatkowania i prania pieniędzy w świetle niedawnej afery „Panama papers”

Dobrze się stało, że Rada i Komisja w trybie pilnym wniosły pod obrady Parlamentu Europejskiego kwestie dotyczące unikania opodatkowania i prania brudnych pieniędzy. Jest to efekt niedawnej afery „Panama papers”, która pokazała, że unikanie podatków jest zjawiskiem masowym.

Nie trzeba tłumaczyć, jak negatywny wpływ ma to na gospodarki, dla równości podmiotów na rynku, dla pogłębiania nierówności między ludźmi i wreszcie, jak znacząco ogranicza możliwości rozwiązywania dotkliwych problemów społecznych.

Przerażający jest fakt, że tylko ta jedna afera ujawnia informacje o ponad 200 tysiącach firm i ich właścicielach, którzy chcąc unikać podatków rejestrują swoje firmy w rajach podatkowych. Ponieważ nie jest to pierwszy taki przypadek, opowiadam się za tym, by nie kończyć sprawy li tylko na debacie. W Parlamencie Europejskim należałoby powołać specjalną komisję, która zajęłaby się całościowo sprawami podatkowymi w Unii Europejskiej. Należałoby stworzyć ogólnoeuropejską czarną listę rajów podatkowych oraz miejsc, w których świadomie zatajane są informacje o unikaniu podatków. Rozwiązania unijne, jak i poszczególnych państw muszą bowiem doprowadzić do ograniczenia tych patologii.

Marek Tomczyk
Strasburg, 12 kwietnia 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 7-10 marca 2016 r., poseł Janusz Zemke zajął stanowisko w następujących sprawach.

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2015

– Pozytywnie oceniam sprawozdanie w sprawie funkcjonowania Unii Bankowej. Analizy wskazywały, że w 2015 roku nastąpiła poprawa sytuacji finansowej w sektorze bankowym w Europie. Wiele słabych banków zostało dokapitalizowanych, poprawiły też one jakość swojego zrządzania. Spadła liczba bankructw banków, tak dotkliwa nie tylko dla gospodarki, ale także dla klientów banków, czyli praktycznie dla wszystkich Europejczyków. Następuje poprawa w zakresie ogólnodostępnych informacji w zakresie o funkcjonowaniu banków. Istotne znaczenie ma także umocnienie kompetencji Europejskiego Banku Centralnego, który potrafi obecnie szybciej i skuteczniej rozwiązywać różne problemy pojawiające się w sektorze finansowych. Wspólne zasady oceny banków na poziomie europejskim przynoszą zatem coraz lepsze efekty.

Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów

Jestem krytyczny wobec propozycji dotyczącej usług portowych. Chcę zapowiedzieć również, że konsekwentnie będę głosował przeciwko obecnej wersji sprawozdania. W moim przekonaniu państwa członkowskie UE maja już obecnie wystarczające kompetencje, by polepszać jakość usług portowych, modernizować urządzenia portowe i zwiększać przejrzystość finansową portów. Wbrew intencjom, projekt rozporządzenia może skutkować pogorszeniem warunków funkcjonowania portów. Niepokój budzą także przewidywane nowe kompetencje zarządów portów, polegające na możliwości ograniczenia liczby dostępnych usług portowych. Przecież uderza to wprost w zasadę swobody przedsiębiorczości i konkurencyjności. Swoje stanowisko opieram na licznych rozmowach ze specjalistami, w tym z zarządem portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

MT

Strasburg, 10 marca 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 1-4 lutego 2016 r. poseł Janusz Zemke odniósł się do dwóch kwestii. Poniżej teksty wystąpień.

1. Zasady regulujące przepływ osób przez granice (tzw. kodeks graniczny Schengen)

Popieram projekt rozporządzenia w sprawie przepływu osób przez granice w Unii Europejskiej. Trzeba jednak podkreślić, że dokument ten nie wnosi żadnych nowych rozwiązań merytorycznych, a jedynie ujednolica – zmieniane często w ostatnich latach – przepisy dotyczące tzw. strefy Schengen.

Funkcjonowanie strefy Schengen jest jednym z filarów Unii Europejskiej. Zasady te umożliwiają swobodne przemieszczanie się w Europie obywateli UE. Kontrola graniczna dokonywana przez jedno państwo unijne jest przeprowadzana w interesie wszystkich państw członkowskich. Wynika z tego szczególny obowiązek dla państwa UE, które wydaje dokumenty podróży.

Kontrola graniczna powinna być zatem zawsze przeprowadzana profesjonalnie i z zachowaniem szacunku dla kontrolowanych osób. Bez wątpienia, ujednolicenie tekstu ułatwi pracę służbom granicznym państw Unii Europejskiej.

2. Finansowanie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji

Dyskutując o fali uchodźców napływających do Unii Europejskiej, musimy łączyć to z dyskusją o wsparciu dla Turcji.

Do Unii Europejskiej napłynęło w 2015 roku 1,1 miliona uchodźców. W Turcji, w różnych obozach znajduje się obecnie prawie 3 miliony uchodźców, głównie z Syrii. Europa nie radzi sobie z przyjęciem obecnej fali uchodźców i nietrudno przewidzieć, co by się stało, gdyby fala ta została spotęgowana przez uchodźców przebywających obecnie w Turcji.

Państwo to powinno zatem otrzymać silne wsparcie ze strony UE, zwłaszcza środki na zapewnienie uchodźcom cywilizowanych warunków życia. Podobnie należałoby traktować Jordanię i Liban, które borykają się ze skutkami wojny syryjskiej i napływem na swoje terytorium jej ofiar. To oczywiście działanie ważne, ale przecież o charakterze doraźnym.

Najważniejsze byłoby mocne zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej w ograniczanie wojny w Syrii. Unia Europejska powinna być w tym obszarze maksymalnie aktywna. Fala uchodźców to bowiem głównie efekt wojny w Syrii. Tak długo, jak będzie ta wojna trwała, jej ofiary będą poszukiwały lepszego życia.

Marek Tomczyk
Strasburg, 3 lutego 2016 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 18-21 stycznia 2016 r., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w dwóch kwestiach. Poniżej teksty wystąpień.

 

Strategie nabywania umiejętności służące zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych

Popieram sprawozdanie przygotowane przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. To ważne sprawozdanie, gdyż nadal mamy w Europie 24 miliony bezrobotnych, w tym 7,5 miliona młodzieży, która się nie uczy, ani też nie pracuje.

Równocześnie, mamy w Unii Europejskiej ponad 2 miliony nieobsadzonych miejsc pracy. Podobne problemy występują też w Polsce i w moim województwie kujawsko-pomorskim. Wielu młodych ludzi ma bowiem kwalifikacje, które nie pokrywają się z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Sprawozdanie słusznie akcentuje potrzebę większego związku systemu kształcenia z przedsiębiorstwami i instytucjami. Potrzebne jest też rozwijanie na szerszą skalę umiejętności w zakresie technologii, inżynierii i matematyki, które są coraz bardziej potrzebne w nowoczesnej gospodarce.
Moim zdaniem, środki unijne wspierające systemy edukacji w poszczególnych państwach oraz małe i średnie przedsiębiorstwa powinny być właśnie szerszym strumieniem kierowane na te cele.

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe

Sektor gazowy ma istotne znaczenie dla obywateli i gospodarki Unii Europejskiej. Ostatnie szacunki wskazują, że zatrudnia on 480 tysięcy osób, produkując całą paletę wyrobów, jak proste przenośne kuchenki, aż po bardzo nowoczesne kotły wykorzystywane w dużych obiektach. Ocenia się, że rocznie produkuje się w Europie ponad 30 milionów urządzeń, a jednym z ich ważnych producentów są przedsiębiorstwa pracujące w Polsce.

Proponowane rozporządzenie ma ujednolicić warunki wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku urządzeń spalających paliwa gazowe. Wniosek Komisji Europejskiej zawiera typowe przepisy tworzące prawodawstwo harmonizujące na poziomie całej Unii.

Określa on nie tylko obowiązki, jakie spoczywają na producentach tych wyrobów, ale także obowiązki importerów i dystrybutorów. Te obowiązki nie tylko ujednolicają europejski rynek, ale także zwiększają bezpieczeństwo użytkowania coraz liczniejszych urządzeń, które spalają paliwa gazowe.

Marek Tomczyk

Strasburg, 20 stycznia 2016 r.
 

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 26-29 października 2015 r. – poseł Janusz Zemke wypowiadał się w trzech kwestiach. Poniżej teksty jego wystąpień i wyjaśnienie do głosowania.

Nowelizacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych

Pozytywnie odnoszę się do propozycji dostosowania usług turystycznych do realiów ery cyfrowej. Klienci wynajmują coraz częściej przez internet hotele, samochody, czy też kupują bilety lotnicze. Usługi te powinny być objęte taką samą ochroną, jak usługi kupowane bezpośrednio w biurach podróży. Należy nadto uprościć zasady odstępowania od umowy oraz ustalić, który z przedsiębiorców ponosi odpowiedzialność za należyte wykonywanie wszystkich usług turystycznych. Wzmocniłoby to bez wątpienia prawa podróżujących w Europie. Zarówno tych, którzy korzystają z kilku usług w ramach tej samej podróży, tzw. usług powiązanych oraz tych osób, które korzystają z usług pojedynczych.

Ważne jest, by sprzedawcy usług turystycznych informowali jasno podróżnych, jakie są ich prawa oraz konkretnie wskazywali, który usługodawca odpowiada za należyte wykonanie usługi. Państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą jednak włączyć nowe przepisy do prawa krajowego, co powinno się stać najpóźniej w ciągu dwóch lat.

Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Polsce zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

W głosowaniu poparłem decyzję w sprawie rozpoczęcia w Polsce zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych.

Jest to jeden z pragmatycznych kroków, które mają poprawić współpracę w Unii Europejskiej w skutecznym zwalczaniu terroryzmu i przestępczości międzynarodowej.

Polska przystosowała już swoje przepisy prawne do rozwiązań unijnych w zakresie ochrony wrażliwych danych i wymiany danych daktyloskopijnych. Nadto, co bardzo ważne, potwierdzono to w praktyce przeprowadzając skuteczną operację pilotażową z Austrią. Oznacza to, że Polska będzie uprawniona i przygotowana do przekazywania danych osobowych organom innych państw unijnych, jak również będzie sama otrzymywała podobne informacje. Bez wątpienia jest to korzystne w walce z przestępczością.

Bezpieczne korzystanie ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (tzw. dronów) w dziedzinie lotnictwa cywilnego

Każdego dnia dowiadujemy się, że na naszym niebie zwiększa się liczba zdalnie sterowanych systemów bezpilotowych. Powinno nas to cieszyć, gdyż znamionuje rozwój techniki i pokazuje, że drony na trwałe wkroczyły do naszego życia. Są one i będą nie tylko trwałym, ale też rozwijającym się elementem rzeczywistości.

Problem polega jednak na tym, że postępom w technice nie towarzyszą adekwatne rozwiązania prawne. Cywilne wykorzystywanie systemów bezpilotowych, nie może być regulowane przez wolny rynek.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej w bardzo zróżnicowany sposób regulują wykorzystywanie dronów. Moim zdaniem, jest to obszar, w który muszą aktywnie wkroczyć regulacje prawne na poziomie całej Unii Europejskiej.

Jest to materia obiektywnie właściwa do uregulowania unijnego. Cywilnego wykorzystania bezpilotowców nie ograniczają przecież granice poszczególnych państw.

Rozwiązania prawne muszą precyzyjnie zdefiniować dwie sfery.

Po pierwsze, powinny one wiązać się z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Kolizja nawet małego bezpilotowca z samolotem pasażerskim mogłaby spowodować katastrofalne skutki. Tak, jak upadek drona na szczególnie wrażliwe instalacje, jak np. elektrownia. Dlatego też, w wartościowym sprawozdaniu posłanki Jacqueline FOSTER, słusznie wszystkie rozwiązania – analizowane są pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.

Istnieje także drugi podstawowy problem, jakim jest ochrona sfery prywatności. Cywilne bezpilotowce mogą być i są wykorzystywane do gromadzenia informacji o prywatnym życiu ludzi. Robią tak przykładowo niektórzy dziennikarze i agencje detektywistyczne. Rozwiązania prawne muszą zatem blokować wykorzystywanie bezpilotowców do nielegalnego gromadzenia informacji o osobach. Prace w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej doceniają te dwa problemy. Dlatego mają one pełne poparcie mojej frakcji.

Marek Tomczyk

Strasburg, 29 października 2015 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniach 5-8 października 2015 roku, poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

 

Rola władz lokalnych w krajach rozwijających się we współpracy na rzecz rozwoju

Unia Europejska jest zaangażowana we wspieranie władz lokalnych w krajach rozwijających się, gdyż prowadzi to do zmniejszenia biedy i demokratyzacji rządzenia na poziomie lokalnym. O wadze tych działań niech świadczy fakt, że według prognoz populacja ludzi na naszym globie wzrośnie z około 7 miliardów do 9,5 miliarda ludzi do 2050 roku. Główna część tego wzrostu przypadnie na kraje rozwijające się, w szczególności na ich obszary miejskie.

Zgadzając się zatem ze wsparciem przez UE społeczności lokalnych, chcę jednak zasygnalizować ważny problem. Pomoc Unii Europejskiej nie może być pomocą bezwarunkową. Wśród różnych określonych przez UE warunków, trzeba także stawiać wymóg walki z korupcją. Państwa, które nie notują postępu w walce z korupcją nie powinny otrzymywać unijnego wsparcia finansowego. Środki UE powinny być bowiem przeznaczane na poprawę systemów sanitarnych, dostępność do kształcenia, czy transport. Nic nie usprawiedliwia tego, by środki UE były zawłaszczane przez lokalnych przywódców.

Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

Popieram sprawozdanie dotyczące zmian finansowych, dotyczą one bowiem wykonywania nowych dyrektyw unijnych w sprawie zamówień publicznych.

Dyrektywy te słusznie nie koncentrują się tylko na kosztach zamówienia, lecz podkreślają, by w procedurze zamówień publicznych brać także pod uwagę prawa socjalne i prawo pracy oraz konieczność ochrony środowiska. Oferty nie mogą być oceniane wyłącznie pod kątem tego, czy są najkorzystniejsze ekonomicznie.

Tak samo ważne jest to, czy osoby zatrudnione przy realizacji ofert otrzymują godną płacę i czy respektowane są ich prawa pracownicze. Ponieważ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady idzie w tym kierunku, poparłem je w głosowaniu.

Marek Tomczyk

Strasburg, 7 października 2015 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (w dniach 6-9 lipca 2015 r.), poseł Janusz Zemke wypowiadał się w debacie w trzech następujących kwestiach.

 

Budżet na rok 2016 - mandat do podjęcia rozmów trójstronnych

Poseł zwrócił uwagę na fakt, że dyskutując o budżecie UE na 2016 rok należy postawić podstawowe pytanie: czy przewidywane środki w wysokości 153 miliardów euro i proponowane kierunki ich wydatkowania właściwie odpowiadają na problemy Europy?

Zdaniem posła, jedynie częściowo tak. Pozytywny jest planowany wzrost nakładów na inwestycje oraz - pierwszy raz - na bezpieczeństwo i stabilność w Europie.

Słabością są jednak nadal zbyt niskie środki na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, które w praktyce tworzą większość nowych miejsc pracy. Zdaniem J. Zemke ożywienie rynku pracy i ograniczenie bezrobocia powinny być głównym tematem dalszych negocjacji związanych z budżetem Unii na 2016.

Realizacja multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie

Poseł pozytywnie odniósł się do sprawozdania dotyczącego wprowadzenia w Europie zintegrowanego systemu biletowego.

Jest to próba odpowiedzi na potęgujące się wyzwania w europejskiej polityce transportowej.
Mamy narastające problemy z przeciążeniem transportu, z narastającymi korkami, a z drugiej strony z koniecznością ochrony środowiska i utrzymaniem rentowności transportu.

W Europie pogarsza się struktura usług transportowych. Coraz większa rzesza podróżnych korzysta z samolotów, co jest zrozumiałe, ale także z samochodów osobowych, co potęguje korki i niszczy środowisko naturalne.
Autobusami jeździ już tylko 8,2 proc. ogółu podróżujących w Europie, a pociągami 6,5 proc. W tej sytuacji, w ocenie posła - zintegrowany bilet zwiększyłby szansę na korzystanie z różnych środków transportu.

Podróżni musieliby dysponować bieżącymi informacjami, by wybierać najszybszą lub najtańszą opcję podróży, zarezerwować i opłacić online jeden bilet, a następnie odbyć podróż niezależnie od rodzajów transportu. To dobry kierunek poszukiwań, dlatego Janusz Zemke poparł to sprawozdanie.

Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektywy na stabilność polityczną

Poseł podkreślił, że uważnie zapoznał się ze sprawozdaniem nt. wyzwań w zakresie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, a także perspektyw na osiągnięcie stabilności politycznej w tym regionie.

Jego zdaniem, ten liczący 27 stron dokument jest jednak pełny ogólników i sformułowań, z których niestety niewiele wynika.

Słusznie w sprawozdaniu stwierdza się, że w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej narasta napięcie i wysoce niepokojące są utrzymujące się konflikty w Syrii, Iraku, Jemenie i Libii. Sytuacja nie poprawiła się także po Arabskiej Wiośnie, a efekty walki z Państwem Islamskim są słabe. To wszystko jednak wiemy.

Problem polega na tym, że europejska odpowiedź na te zagrożenia jest ciągle niewystarczająca. Zajmujemy się głównie ograniczaniem skutków tego globalnego kryzysu, pomocą dla migrantów, a nie likwidacją źródeł tego rozległego kryzysu.

Ponieważ sprawozdanie nie przedstawia precyzyjnych rozwiązań, które poprawiłyby bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, poseł ocenił ten materiał jako rozczarowujący.

mt

Strasburg, 10 lipca 2015 r.

***

Podczas jednodniowego posiedzenia plenarnego PE w Brukseli, poseł Janusz Zemke – uzasadniając głosowanie za przyjęciem sprawozdania dotyczącego powołania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – poparł je.

Poseł uważa bowiem, że EFIS może się przyczynić do ożywienia wzrostu gospodarczego i spadku bezrobocia w Unii Europejskiej.

Dzięki dodatkowym środkom na inwestycje w infrastrukturę transportową i strategiczną (technologie cyfrowe i energia), ośrodki badań i innowacji, a także inwestycje pobudzające zatrudnienie (szczególnie osób młodych) – poprawią się nie tylko wskaźniki w skali makro, lecz także zmieni się na korzyść sytuacja poszczególnych regionów w Unii.
Dotyczy to również województwa kujawsko-pomorskiego w Polsce, które odstaje od przeciętnego poziomu życia w Unii Europejskiej. W ciągu trzech najbliższych lat przewiduje się uruchomienie – w ramach EFIS – inwestycji, na co najmniej 315 miliardów euro, których głównym beneficjentem będą małe i średnie przedsiębiorstwa.

Odgrywają one bowiem kluczową rolę w gospodarce, szczególnie w zakresie tworzenia miejsc pracy.

Mając na uwadze skalę środków, jakie są przewidziane do wydatkowania w ramach Funduszu – poseł zaznaczył, że w szczególny sposób należy uwzględnić zapobieganie nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom, do których może ewentualnie dojść w procesie ich dystrybucji. W tym celu, konieczne jest nie tylko ustanowienie bliższej i skutecznej współpracy pomiędzy OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, ale także intensyfikacja wciąż prowadzonych prac w Radzie nad rozporządzeniem dotyczącym powołania Prokuratury Europejskiej i reformy Eurojust (Europejska Jednostka Współpracy Sądowej).

mt

Bruksela, 24 czerwca 2015 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego PE w Strasburgu w dniach 8-11 czerwca 2015 r., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w następujących kwestiach.

 

Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego

Zmienia się - na szczęście - podejście Unii do bezpieczeństwa energetycznego. W ostatnich latach zrozumiano, że poziom tego bezpieczeństwa ma fundamentalne znaczenie dla pozycji Europy, dla jej gospodarki i życia mieszkańców.

Pamiętajmy, że 53 procent całkowitego zużycia energii u Unii pokrywa nadal energia importowana, a wiele państw członkowskich jest uzależnionych od jednego, zewnętrznego dostawcy.

Parlament Europejski powinien zatem energicznie wspierać te działania Komisji Europejskiej, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo dostaw, ale zmierzają do europejskiej unii energetycznej. Podstawą takiej unii powinna być ścisła koordynacja polityki energetycznej poszczególnych państw i prezentowanie wspólnego stanowiska w kontaktach z dostawcami.

Z przekonaniem poparłem sprawozdanie posła Algirdasa Saudargasa, dotyczące europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego. Sprawozdanie to pokazuje, jaką drogę w ostatnich latach przeszła Unia Europejska, by uznać bezpieczeństwo energetyczne za jedną z podstaw ogólnego bezpieczeństwa UE.

Problem Europy polega na tym, że jesteśmy w większości zdani na dostawy energii spoza UE. Ta sytuacja stawia w szczególnie trudnym położeniu państwa Unii, które w praktyce są dzisiaj skazane na monopol jednego dostawcy.

Za szczególnie ważną w sprawozdaniu uznaję zapowiedź zwiększenia środków na inwestycje, które pozwalałyby na zaopatrywanie się w gaz i ropę z różnych państw. To inwestycje w gazoporty, w nowe sieci przemysłowe, w interkonektory.

Dobrze, że przewiduje się dodatkowe środki na badania naukowe, które pozwalałyby na ograniczenie zużycia nośników energii w Europie. Polska jest żywotnie zainteresowana, by UE prowadziła wspólną politykę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego też, z przekonaniem, wspieram treści zaprezentowane w tym sprawozdaniu.

Strategiczna sytuacja militarna w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję

W debacie plenarnej Janusz Zemke wypowiedział się w sprawie strategicznej sytuacji militarnej w basenie Morza Czarnego.

Stwierdził, że basen Morza Czarnego ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa UE. Do czasu aneksji Krymu przez Rosję, w basenie tym istniała równowaga militarna. Dzisiaj sytuacja zmieniła się na niekorzyść, Rosja zwiększyła liczbę wojska na Krymie, rozmieściła tam bombowce zdolne do przenoszenia głowic jądrowych oraz szybko zwiększa i modernizuje swoja flotę wojenna na Morzu Czarnym.

Poseł stwierdził, że ta sytuacja z pewnością nie zmieni się w najbliższych latach. Powstaje zatem pytanie, co w tej nowej sytuacji musi i może Unia Europejska. Dwie sprawy wydają się tutaj fundamentalne.

Po pierwsze - UE powinna wspierać aktywnie Bułgarię i Rumunię - swoich członków. Szczególne znaczenie miałoby tutaj zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Bułgarii i Rumunii przez budowę gazociągu Nabucco.

Po drugie - pomimo istotnych uwag do obecnej polityki Rosji, nie można z nią zrywać kontaktów. Przykładowo, w celu uniknięcia tragicznych nieporozumień, Unia Europejska powinna ustanowić z Rosją bezpośrednią łączność wojskową, by jak najszybciej i bezpośrednio móc wyjaśniać różne incydenty wojskowe, jakie na tym gorącym terenie mogą się pojawiać.

MT

Strasburg, 10 czerwca 2015 r.

***

Podczas posiedzenia plenarnego PE w Strasburgu w dniach 18-21 maja 2015 r., poseł Janusz Zemke wypowiedział się w dwóch debatach. Poniżej treść tych wystąpień:

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Euroejskiego i Rady w sprawie wskaźników w instrumentach finansowych i umowach finansowych

Popieram rezolucję usatwodawczą Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia, które regulowałoby stosowanie wskaźników w instrumentach i umowach finansowych. Kryzys finansowy, w jakim znalazła się Europa po 2008 roku, wskazał bowiem, że jedną z jego przyczyn było manipulowanie wskaźnikami walutowymi i wskaźnikami LIBOR. Zakładano, że z czasem sam rynek finansowy wyreguluje te nieprawidłowości. Było to złudne, prtowadziło do chaosu na rynku i sprzyjało spekulacjom. W efekcie, uderza to w klientów banków. Dlatego też, moim zdaniem, objęcie wskaźników zakresem działalności regulowanej, a nie poddawanie ich wyłącznie grze rynkowej ma zasadnicze znaczenie dla przywrócenia zaufania klientów do rynków finansowych.

Publikowane wskaźniki, tak istotne np. dla kredytobiorców, muszą być przejrzyste. Rzecz w tym, by opinia publiczna nie tylko znała te wskaźniki, ale także metody, w oparciu o które ustala się kursy walut i wskaźniki LIBOR. Będzie to sprzyjało przewidywalności rynków finansowych i będzie budowało do nich zaufanie, co jest kluczowe dla inwestorów i kredytobiorców. Dlatego też, popieram tę rezolucję.

Sprawozdanie w sprawie finansowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony jest prowadzona od 16 lat. Wspólna – niestety głównie w deklaracjach. Nie było to groźne w stabilnej Europie i w stabilnym otoczeniu Europy. Niestety, w ostatnich latach, otoczenie to zmienia się bardzo dynamicznie. Co więcej, zmienia się na niekorzyść. Pogłębiający się kryzys na południu i na wschodzie stanowi coraz bardziej zagrożenie dla Unii Europejskiej. Problem polega na tym, że reakcja Unii na te zagrożenia jest zbyt słaba i z zasady następuje z opóźnieniem, co dobitnie widzimy dzisiaj, gdy każdego dnia fala nielegalnych migrantów stara się dotrzeć do Europy.

Poszczególne państwa tworzące Unię Europejską nie są w stanie w pojedynkę sprostać tym zagrożeniom. Zdecydowanie opowiadam się za zwiększeniem roli i środków finansowych na wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. Potrzeba mniej deklaracji, a więcej współdziałania, więcej rzeczywistych zdolności wojskowych i cywilnych, które byłyby w dyspozycji Unii Europejskiej.

MT
Strsburg, 21 maja 2015 r.

***

J. Zemke w debacie o zwalczaniu przestępstw i bezpieczeństwie w Unii na sesji Parlamentu w Strasburgu 27-30 kwietnia 2015 r.

Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, poseł Janusz Zemke zabrał głos w dwóch kwestiach.

1. Oświadczenie Komisji w sprawie europejskiej agendy bezpieczeństwa

Poseł pozytywnie ocenił fakt, że Komisja Europejska coraz częściej zajmuje się sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego Unii.
Ograniczanie przestępczości wymaga bowiem lepszej współpracy wszystkich państw Unii.

Zdaniem posła, stajemy wobec narastających wyzwań, takich jak terroryzm, przestępczość zorganizowana i cyberprzestępczość. W coraz większym stopniu zagrażają one społeczeństwom w całej Europie. Z przestępczością walczyć muszą przede wszystkim państwa członkowskie.

Współdziałanie w ramach Unii wnosi jednak wymierną wartość dodaną. W tym obszarze, szczególnie ważne są dwa działania.

Po pierwsze, ułatwienie wymiany informacji między organami ścigania i agencjami Unii, jak np. informacji o skradzionych dokumentach, czy pojazdach.

Po drugie, trzeba zmienić zasady przekazywania informacji z rejestrów karnych. Obecnie, 26 państw członkowskich UE, co miesiąc przekazuje sobie ponad sto tysięcy wiadomości o ukaranych obywatelach Unii. System ten nie obejmuje jednak ukaranych obywateli należących do państw spoza Unii. Jest to zdaniem posła poważny problem, gdyż coraz częściej tworzą oni międzynarodowe grupy przestępcze zajmujące się nielegalnym przerzutem ludzi, czy handlem narkotykami.

Dlatego, co podkreślił J. Zemke, warto by informacje o tych przestępcach były znane organom ścigania we wszystkich państwach Unii.

2. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Policji (Europol)

J. Zemke poparł sposób wykonania budżetu w 2013 roku przez Europol.

Analiza wskazuje bowiem, że Europol rozszerzył zakres gromadzenia informacji o przestępstwach i coraz szybciej informacje te przekazywane są do poszczególnych państw. Na tym tle, poseł zwrócił jednak uwagę na istotny problem. Pod egidą Europolu powoływane są wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze, tworzone - na określony czas - przez oficerów policji z kilku państw członkowskich. Prowadzą one dochodzenia w konkretnych sprawach transgranicznych.

Poseł zaproponował, by tworzyć takie zespoły bardziej regularnie, tak, by na stałe mogły one angażować się w zwalczanie przestępczości o wymiarze międzynarodowym, jak nielegalny przerzut i handel ludźmi, handel narkotykami, handel skradzionymi pojazdami, cyberataki na systemy bankowe. Wymagałoby to również - zdaniem J. Zemke - zwiększenia środków na przygotowanie oficerów policji do stałej, skutecznej współpracy, czyli większego dofinansowania w przyszłym roku Europejskiego Kolegium Policyjnego, za którego funkcjonowanie odpowiada Europol.

Marek Tomczyk

Strasburg, 30 kwietnia 2015 r.

***

Głos Janusza Zemke podczas debaty plenarnej Parlamentu Europejskiego 25-26 marca 2015 r.

W ocenie posła, przyjęcie przez Niemcy minimalnej płacy w sektorze transportowym ma fundamentalny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych w Europie, w tym w Polsce.

Musimy pamiętać, że niższe koszty pracy wynikają głównie z różnic w poziomie rozwoju poszczególnych państw unijnych. Przedsiębiorcy, korzystając z tej przewagi, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego swoich państw i tworzenia w nich setek tysięcy miejsc pracy.

Zdaniem posła, decyzje rządu Niemiec, mogą doprowadzić do upadku wielu przewoźników, powodując kolosalne problemy finansowe i społeczne. Istotnym argumentem przeciwko przyjęciu płacy minimalnej w wysokości 8,5 euro za godzinę jest sprzeczność tej decyzji z normami unijnymi, zwłaszcza z dyrektywą dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Naruszono zasadę swobodnego świadczenia usług, jako podstawy rynku wewnętrznego. Nie bierze się przy tym pod uwagę różnych rodzajów świadczonych usług transportowych, odrywając tym samym decyzje od faktycznych okoliczności.

Poseł zwrócił się w związku z tym do Komisji Europejskiej, by w trybie pilnym przeanalizowała zgodność niemieckiej ustawy o płacy minimalnej z unijnym prawem. Nie jest bowiem jasne, w jakim zakresie prawo państwa członkowskiego Unii dotyczące płacy minimalnej powinno być stosowane wobec zagranicznych przewoźników transportowych, tak, by nie wchodziło w kolizję z prawem UE i prawem innych państw członkowskich.

Szybkie wykonanie tej analizy może uchronić tysiące przewoźników przed upadłością.

MT, Bruksela, 26 marca 2015 r.

***

Wystąpienia posła Janusza Zemke podczas debaty plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniach 9-12 maraca 2015 r.

Poseł Janusz Zemke wypowiadał się w kilku debatach:

1. Wpływ rosyjskich restrykcji na międzynarodowych przewoźników drogowych

Poseł zwrócił uwagę na fakt, że sankcje te dotyczą ponad 30.000 przewoźników z Polski, a ich roczne straty sięgają ponad 700 milionów euro. W związku z tym zaproponował, by Unia Europejska skupiła się na trojakich działaniach.

Po pierwsze, konieczna jest solidarność wszystkich 28 państw Unii. Należy przeciwdziałać polityce Rosji, która spośród tych 28 państw chce sobie wybrać kilka państw do kontaktów handlowych, co dodatkowo pognębiłoby przedsiębiorstwa z pozostałych państw.

Po drugie, Komisja Europejska powinna znacznie ostrzej reagować na różne zakazy wprowadzane przez władze rosyjskie dla przewoźników jadących tranzytem przez terytorium Rosji. Wielu przewoźników, w tym z Polski, dostarcza towary np. do Kazachstanu, Mongolii, czy na Kaukaz. Rosyjskie restrykcje uderzają zatem w obowiązującą zasadę międzynarodową do swobody tranzytu.

Po trzecie, Komisja Europejska i poszczególne państwa powinny udzielać pomocy finansowej przewoźnikom, których dotknęły restrykcje. Mogłyby w tym czasie stosować wobec przewoźników np. różne ulgi podatkowe. Pewne jest, że restrykcje kiedyś się skończą. Rzecz w tym, by przewoźnicy międzynarodowi doczekali tego czasu.

2. Dyrektywa w sprawie maksymalnych dopuszczalnych wymiarów pojazdów w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz obciążeń w ruchu międzynarodowym dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Unii Europejskiej

J. Zemke poparł projekt dyrektywy, gdyż uważa, że jej stosowanie poprawiłoby bezpieczeństwo na drogach i zmniejszyłoby zanieczyszczenie środowiska.

Dyrektywa pozwalałaby na lepsze profilowanie kabiny kierowców, co zwiększyłoby ich pole widzenia oraz ułatwiałoby dostrzegalność innych użytkowników dróg. Nowy kształt kabin kierowców obniżałby także energię uderzeniową w przypadku kolizji. Warte poparcia są także rozwiązania, które pozwalają na zmniejszenie zużycia paliwa i ograniczenie emisji spalin.

Poseł opowiedział się za tym, by po wejściu dyrektywy w życie, dać państwom członkowskim 2 lata na jej wprowadzenie. Poparł też pomysł, by po 3 latach stosowania tych rozwiązań, dokonać oceny ich skuteczności.

3. Wytyczne dla budżetu Unii Europejskiej na rok 2016

Poseł J. Zemke poparł w głosowaniu projekt rezolucji. Zwrócił jednak uwagę na fakt, że budżet na rok 2016 nie powinien być kopią dotychczasowych rozwiązań, lecz powinien szerzej wesprzeć program inwestycji w Europie. W 2016 roku bowiem, rozpocznie funkcjonowanie Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Póki co, Komisja Europejska chce go zasilić kwotą 16 miliardów euro, licząc na to, że środki te zostaną powiększone przez Europejski Bank Centralny. Planowana kwota 16 miliardów euro jest jednak zdecydowanie zbyt niska i nie spowoduje ona odczuwalnego wzrostu inwestycji, których znaczna część ma być przeznaczona na inwestycje infrastrukturalne.

Także w Polsce przewiduje się budowę kilkunastu odcinków autostrad i inwestycji kolejowych, które będą współfinansowane z tego funduszu. Zdaniem J. Zemke, wszystkie oszczędności w budżecie Unii Europejskiej powinny być kierowane do Funduszu Inwestycyjnego, gdyż przyczynia się on do ożywienia gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy, czyli do rozwiązania podstawowego problemu społecznego w Europie.

MT

Strasburg, 12 marca 2015 r.

*** 

Teksty wystąpień posła Janusza Zemke podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 12-15 stycznia br. 

Europejskie środki służące zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i korupcji

Janusz Zemke zgłosił kilka uwag do debaty nt. europejskich środków służących zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i korupcji.

Zwrócił uwagę, że zagrożenia przestępczością zorganizowaną i korupcją są realnymi zagrożeniami dla społeczeństwa i gospodarki Unii Europejskiej. Oprócz tradycyjnych rodzajów przestępczości, jak pranie pieniędzy, handel ludźmi i narkotykami, pojawiają się nowe wyzwania.
Najwięszymi są terroryzm i rozpowszechniająca się cyberprzestępczość.

W dyskusjach tradycyjnie zwraca się uwagę na poprawę w obszarze zapobiegania przestępczości i egzekwowania prawa. To słuszne, gdyż są jeszcze znaczne rezerwy w zakresie współdziałania organów, jak wymiana informacji, czy przekazywanie zatrzymanych przestępców.

J. Zemke zwrócił jednak uwagę na dwa inne obszary.
Po pierwsze, konieczne jest współdziałanie w dziedzinie konfiskaty majątków pochodzących z przestępstw. Rzecz w tym, by przestępcy nie mogli nigdzie, w żadnym europejskim państwie odnosić pożytku ze swoich niecnych działań.
Drugi problem polega na zwiększeniu roli Europolu. Dyskutuje się w UE o potrzebie tworzenia nowych instytucji walczących z przestępczością zorganizowaną. Zdaniem J. Zemke, prostsze i efektywniejsze, zamiast mnożenia nowych bytów byłoby kadrowe, operacyjne i finansowe wsparcie Europolu.

Sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
z działalności w 2013 r.

J. Zemke poparł sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r. Uznał, że jest to solidny dokument wskazujący, że w 2013 roku do ERPO zwróciło się 23.245 obywateli z prośbą o pomoc. Z tego, 19.418 osób otrzymało porady za pośrednictwem interaktywnego przewodnika, 1.407 wniosków miało charakter informacyjny. Rzecznik potraktował jako skargi 2.420 wniosków i je rozpatrzył. Warto zwrócić uwagę, że wśród tych 2.420 skarg najwięcej wpłynęło z Hiszpanii (416), z Niemiec (269) i Polski (248). Główne poruszone tematy w skargach dotyczyły braku dostępności do dokumentów Unii Europejskiej, zastrzeżeń do procedury naboru urzędników unijnych oraz braku udziału obywateli w procesie decyzyjnym UE.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich podjął szereg interwencji w instytucjach unijnych, zwłaszcza w Komisji Europejskiej.
Zdaniem posła, ERPO powinien wzmocnić swoją rolę poprzez czynny udział w kluczowych debatach unijnych oraz poprzez zwracanie uwagi europejskiej opinii publicznej na ważne sprawy. Pozycja ERPO bowiem będzie w coraz większym stopniu wynikała z jego aktywności na forum europejskim, a nie tylko zajmowania się sprawami, które do niego wpływają.

MT

Strasburg, 15 stycznia 2015 r.

***